Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattefritak for visse naturalytelser

Forskrift om endring i forskrift av 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 15.1.1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 42 første ledd åttende og niende punktum, fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I forskrift av 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv gjøres følgende endringer:

I


§ 3 første ledd skal lyde:
Ved erverv av aksje til underkurs kan den skattepliktige fordel settes til differansen mellom den verdi som kan oppnås ved reelt salg av aksjen, redusert med 20 pst., og det den ansatte betaler for aksjen. Den skattefrie fordel som på denne måten oppnås, kan likevel ikke overstige kr. 1.500.

II


Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.

Til toppen