Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattelegging av opsjoner

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 10. DESEMBER 1996 NR 1309 OM SKATTLEGGING AV OPSJONER I ARBEIDSFORHOLD

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 3. mai 1999 i medhold av lov om skatt av formue og inntekt av 18. august 1911 nr. 8 § 42 trettende ledd

I

§ 6 skal lyde:
Dersom fordelen ved ervervet av opsjoner ikke overstiger 600 000 kroner i inntektsåret, regnes fordelen ikke som skattepliktig inntekt. Overstiger fordelen 600 000 kroner regnes hele fordelen som skattepliktig inntekt.

Det er et vilkår for skattefritaket at minst en firedel eller minst fem av de heltidsansatte hos arbeidsgiver i inntektsåret får tilbud om aksje- eller grunnfondsbevisopsjon. Vilkåret anses bare oppfylt dersom ingen i denne gruppen ansatte mottar tilbud om en lavere opsjonsfordel enn 50 pst av opsjonsfordelen som er tilbudt noen annen i gruppen. Likt med arbeidsgiver etter første punktum kan regnes aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som inngår i samme konsern og morselskapet eier mer enn ni tideler av aksjene i datterselskapet samt har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen. Som heltidsansatte regnes personer som arbeider i full stilling på det tidspunktet tilbudet blir gitt.

Er vilkåret i annet ledd oppfylt gjelder skattefritaket også for de øvrige ansatte og tillitsvalgte i bedriften. Skattefritaket gjelder likevel ikke for ansatte eller tillitsvalgte som får opsjonsfordel som overstiger opsjonsfordelen som er tilbudt noen i den gruppen ansatte som må tilbys opsjoner for å oppfylle vilkåret i annet ledd.

Vilkåret i annet ledd gjelder ikke dersom arbeidsgiver har ti eller færre heltidsansatte ved tildelingen av opsjonen.

Skattefritaket gjelder ikke børsnoterte opsjoner.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.

Til toppen