Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skatteoppkrever for Svalbard

FORSKRIFT
OM ENDRING I FORSKRIFT AV
12. DESEMBER 1997 NR 1296 OM LIGNINGSMYNDIGHETER OG
SKATTEOPPKREVER FOR SVALBARD, OG OM OVERGANGSREGLER

Fastsatt ved kgl res av 30. oktober 1998 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr 68 om
skatt til Svalbard § 4-2. Fremmet av Finans- og tolldepartementet

I forskrift av 12. desember 1997 nr 1296 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard, og om overgangsregler gjøres følgende endring:

I

Avsnitt II Overgangsregler ved overføring av ligning fra Ligningsrådet for Svalbard til ligningskontoret for Svalbard annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Ligningsrådet for Svalbard kan uten hensyn til bestemmelsen i § 20 i lov av 15. juli 1925 om skatt til Svalbard på formue og inntekt gi ligningsmyndighetene for Svalbard, jf denne forskrift avsnitt I § 1, tilgang til de opplysninger Ligningsrådet har om skattytere på Svalbard.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1998.

Til toppen