Forskrift om tilskot til avløysing

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 8. november 2006 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og etter samråd med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov