Forskrift 19. desember 2014 nr. 1715 om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivillige organisasjoners arbeid med problematisk spilleatferd knyttet til pengespill og dataspill. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes ved Kongens vedtak om fordeling av avsatte midler fra Norsk Tippings overskudd til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleavhengighet, jf. lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 fjerde ledd.

Se forskriften på lovdata.no