Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 3.

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen