Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov