Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikrede friluftsområder og områder vernet som friluftsområder etter Markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allment friluftsliv.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen