Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikrede friluftsområder og områder vernet som friluftsområder etter Markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allment friluftsliv.

Se forskriften på lovdata.no