Forskrift om tollfrihet for reiseutstyr

Forskrift om endring av forskrift om tollfrihet for
reiseutstyr og reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet 7. mai 2002 med hjemmel i tolltariffens § 11 pkt. 10 og kgl.res. av 16. desember 1966.

I forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods gjøres følgende endring:

§ 6 nr. 1 ny overskrift skal lyde:

Korte ruter - hovedregel

§ 6 nr. 1 nytt første ledd skal lyde:

Med korte ruter menes fartøysruter mellom norske havner fra og med Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra norskegrensen i nord til og med Lysekil i Sør.

Nåværende § 6 nr. 1 første ledd blir nytt annet ledd og skal lyde:

Varer kjøpt ombord i fartøyer som trafikkerer korte ruter mellom Norge og utlandet, tillates ikke medbragt toll- og avgiftsfritt etter bestemmelsene i §§ 2 og 3 foran med mindre annet er bestemt.

Nåværende annet ledd til fjerde ledd blir nye tredje til femte ledd.

Nåværende § 6 nr. 1 femte og sjette ledd utgår.

§ 6 ny nr. 3 skal lyde:

Korte ruter - særskilt tillatelse

Tolldistriktssjefen kan likevel gi tillatelse til proviantering for salg til passasjer på fartøysrute mellom norsk havn fra og med Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør.

Slik tillatelse kan gis til fartøysruter i helårstrafikk etter en regelmessig rutetabell, som har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang og hvor det er lagt til rette for en

tilfredsstillende tollkontroll.

Når slik tillatelse er gitt, kan den reisende innføre varer kjøpt om bord etter bestemmelsene i §§ 2 og 3 foran.

Til toppen