Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om tollfrihet for reiseutstyr

Forskrift om endring av forskrift om tollfrihet for
reiseutstyr og reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet 7. mai 2002 med hjemmel i tolltariffens § 11 pkt. 10 og kgl.res. av 16. desember 1966.

I forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods gjøres følgende endring:

§ 6 nr. 1 ny overskrift skal lyde:

Korte ruter - hovedregel

§ 6 nr. 1 nytt første ledd skal lyde:

Med korte ruter menes fartøysruter mellom norske havner fra og med Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra norskegrensen i nord til og med Lysekil i Sør.

Nåværende § 6 nr. 1 første ledd blir nytt annet ledd og skal lyde:

Varer kjøpt ombord i fartøyer som trafikkerer korte ruter mellom Norge og utlandet, tillates ikke medbragt toll- og avgiftsfritt etter bestemmelsene i §§ 2 og 3 foran med mindre annet er bestemt.

Nåværende annet ledd til fjerde ledd blir nye tredje til femte ledd.

Nåværende § 6 nr. 1 femte og sjette ledd utgår.

§ 6 ny nr. 3 skal lyde:

Korte ruter - særskilt tillatelse

Tolldistriktssjefen kan likevel gi tillatelse til proviantering for salg til passasjer på fartøysrute mellom norsk havn fra og med Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør.

Slik tillatelse kan gis til fartøysruter i helårstrafikk etter en regelmessig rutetabell, som har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang og hvor det er lagt til rette for en

tilfredsstillende tollkontroll.

Når slik tillatelse er gitt, kan den reisende innføre varer kjøpt om bord etter bestemmelsene i §§ 2 og 3 foran.

Til toppen