Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Forskrift om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 23. april 2003 med hjemmel i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 4-1 tredje ledd og delegeringsvedtak av 6. desember 1996 nr. 1138. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13a (direktiv 2001/17/EF).

§ 1.Anvendelsesområde
Forskriften gjelder reorganiseringstiltak og avviklingstiltak for forsikringsselskap som har tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet her i riket etter lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1.

For filial av forsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS, som har tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet her i riket etter forsikringsvirksomhetsloven § 12-1, gjelder reglene i denne forskriften tilsvarende så langt de passer.

§ 2. Definisjoner
I denne forskriften menes med:

  1. reorganiseringstiltak: vedtak fattet av offentlig myndighet med formål å bevare eller sikre soliditeten til et forsikringsselskap når vedtaket får eller kan få virkning for eksisterende rettigheter til andre enn forsikringsselskapet selv.
  2. avviklingstiltak: vedtak om frivillig og tvungen avvikling av forsikringsselskap, herunder vedtak i medhold av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 10 og lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) kapittel 4, samt nedsetting av krav etter banksikringsloven § 4-9 annet ledd.
  3. forsikringskrav: ethvert beløp som et forsikringsselskap skylder forsikrede, forsikringstakere, begunstigede eller enhver skadelidt som kan reise krav direkte mot forsikringsselskapet som følge av en forsikringsavtale. Videre omfattes alle andre krav som nevnt i direktiv 2001/17/EF artikkel 2 bokstav k.

§ 3.Underretning til tilsynsmyndighetene i EØS
Kredittilsynet skal underrette tilsynsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene i EØS så snart som mulig før, og senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for et forsikringsselskap. Underretningen skal også gjøre rede for vedtakets eventuelle konsekvenser.

§ 4.Kunngjøring i Den Europeiske Unions Tidende
Kredittilsynet skal i Den Europeiske Unions Tidende straks kunngjøre utdrag av vedtak om reorganiseringstiltak som kan påklages, samt avviklingstiltak. Dette gjelder likevel ikke vedtak om reorganiseringstiltak som kun berører rettighetene til aksjonærer, medlemmer eller ansatte.

Kunngjøringen skal minst inneholde opplysninger om:

  • at Finansdepartementet og Kredittilsynet er hjemlandets kompetente myndigheter og at henvendelser skal rettes til Kredittilsynet,
  • hvilket lands rett som kommer til anvendelse,
  • administrasjonsstyret dersom dette er oppnevnt, og
  • at fordringshaverne må melde sine krav til administrasjonsstyret innen den frist som er fastsatt i forbindelse med avviklingstiltak.

§ 5.Underretning til kjente kreditorer
Når avviklingstiltak er innledet skal Kredittilsynet sørge for at administrasjonsstyret eller avviklingsstyret straks underretter alle kjente kreditorer om vedtaket, herunder kreditorer med fast bosted eller hovedsete i EØS. Underretningen skal skje individuelt ved skriftlig henvendelse.

Underretning etter første ledd skal inneholde opplysninger om eventuelle frister og virkningen av fristoversittelse. Det skal også fremgå hvem kreditor skal anmelde fordringer til, og om kreditorer med fortrinnsrett eller særskilt sikrede krav skal anmelde sine fordringer.

Når kreditor har et forsikringskrav skal underretningen også inneholde opplysninger om hvilke generelle følger avviklingstiltaket får for forsikringsavtalen, herunder fra hvilken dato forsikringsavtalen opphører å gjelde, og forsikredes rettigheter og plikter med hensyn til forsikringsavtalen.

Ved underretning og kravsanmeldelse etter denne bestemmelsen benyttes eventuelle offisielle EU-skjema som er utarbeidet for dette formålet.

Dersom kreditor har et forsikringskrav skal underretningen gis på det eller et av de offisielle språk i den medlemsstat hvor kreditor har fast bosted eller hovedsete. Kreditor med forsikringskrav kan benytte et av disse språkene ved kravsanmeldelsen.

§ 6.Regelmessig underretning til kreditorene
Kredittilsynet, administrasjonsstyret eller avviklingsstyret skal regelmessig holde kreditorene orientert om forløpet ved avviklingstiltak overfor et forsikringsselskap.

§ 7.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen