Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om unntak fra prospektplikt

Forskrift om unntak fra prospektplikt

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005, jf. lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 5-4 nr. 8 og § 5-5 nr. 11.

§ 1 Profesjonelle investorer
Unntaket fra prospektplikt ved tilbud som rettes til profesjonelle investorer, jf. verdipapirhandelloven § 5-4 nr. 8, gjelder tilbud som rettes mot følgende:

 1. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskaper, fondsforvaltningsselskaper, pensjonskasser- og fond og andre juridiske enheter som er godkjent eller regulert med sikte på virksomhet i finansmarkedene,
 2. EØS-stat, EØS-sentralbank, Den europeiske sentralbanken, lokale myndigheter i EØS-stat og internasjonale institusjoner som eksempelvis IMF,
 3. andre juridiske enheter som har som eneste forretningsformål å investere i verdipapirer.

Andre juridiske enheter kan kreve å bli registrert som profesjonelle investorer hos prospektmyndigheten dersom vedkommende etter siste årsregnskap oppfyller to av følgende krav:

 1. gjennomsnittlig antall ansatte minst 250,
 2. regnskapsmessig balanse på minst 43 000 000 euro,
 3. årlig netto omsetning på minst 50 000 000 euro.

Fysiske personer kan kreve å bli registrert som profesjonell investor hos prospektmyndigheten dersom vedkommende oppfyller to av følgende krav:

 1. har utført gjennomsnittlig minst 10 verdipapirtransaksjoner av betydelig størrelse pr. kvartal de siste fire kvartaler,
 2. har en verdipapirportefølje med markedsverdi på minst 500 000 euro,
 3. arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som forutsetter kjennskap til investering i verdipapirer.

§ 2 Verdipapirer notert på et annet regulert marked
Bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 5-3 kommer ikke til anvendelse ved opptak til notering av verdipapirer som allerede er tatt opp til notering på et annet regulert marked dersom følgende vilkår er oppfylt:

 1. verdipapirene, eller verdipapirer i samme klasse, har vært notert i mer enn 18 måneder,
 2. for verdipapirer som første gang ble tatt opp til notering på et regulert marked etter ikrafttredelse av direktiv 2003/71/EF, skal det i tilknytning til opptak til notering på det andre markedet være utarbeidet et godkjent prospekt som ble stillet til rådighet for offentligheten i samsvar med direktiv 2003/71/EF artikkel 14,
 3. for verdipapirer som ikke er underlagt bestemmelsen i punkt 2 og som første gang ble tatt opp til notering etter 30. juni 1983, skal det være utarbeidet et prospekt som ble godkjent i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/390/EØF eller direktiv 2001/34/EF,
 4. de løpende forpliktelser i forbindelse med notering på det andre regulerte markedet skal være oppfylt,
 5. den person som anmoder om opptak av verdipapirer til notering på et regulert marked under henvisning til denne unntaksbestemmelsen, skal utarbeide et sammendrag som stilles til rådighet for offentligheten på et språk som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-17,
 6. sammendraget som nevnt i punkt 5 skal stilles til rådighet for offentligheten i Norge etter reglene i verdipapirhandelloven § 5-19, og
 7. sammendraget som nevnt i punkt 5 har et innhold som er i samsvar med direktivets artikkel 5 nr. 2. I sammendraget skal det opplyses hvor det nyeste prospekt er tilgjengelig, og hvor finansiell informasjon utstederen offentliggjør i henhold til bestemmelser om løpende forpliktelser er tilgjengelig.

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen