Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om unntak fra registreringsplikt for ihendehaverobligasjoner

Forskrift om unntak fra registreringsplikt for ihendehaverobligasjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2003 med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 2-1 annet ledd

§ 1

Alle norske ihendehaverobligasjoner skal være innført i et verdipapirregister med unntak av ihendehaverobligasjoner utstedt av norske utstedere utenfor Norge pålydende norske kroner forbeholdt utlendinger. Registreringsplikten gjelder heller ikke ihendehaverobligasjoner utstedt av norske foretak utenfor Norge i fremmed valuta.

Første ledd er ikke til hinder for at verdipapirforetak med tillatelse etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 7-1 yter investeringstjenester som nevnt i samme lov § 1-2 første ledd i forbindelse med slike lån unntatt fra registreringsplikten.

§ 2

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen