Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger mv.

Forskrift om utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 2-10 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29a. (direktiv 2003/6/EF) og nr. 29ac. (kommisjonsdirektiv 2003/125/EF).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder enhver person som på forretningsmessig basis utarbeider eller formidler investeringsanbefalinger vedrørende finansielle instrumenter eller utstederne av slike, og som er ment for en distribusjonskanal eller allmennheten.

(2) Reglene i § 2-3 første og annet ledd og § 2-5 første og annet ledd gjelder bare investeringsanbefalinger som utarbeides av personer som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide slike anbefalinger.

(3) Reglene i § 2-3 tredje ledd, § 2-5 tredje og fjerde ledd gjelder bare investeringsanbefalinger som utarbeides av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon.

(4) Forskriften gjelder ikke investeringsråd som gis i form av personlige anbefalinger til en kunde med hensyn til en eller flere transaksjoner vedrørende verdipapirer, såfremt det ikke er sannsynlig at anbefalingen vil bli distribuert eller offentliggjort og derved bli vurdert som en investeringsanbefaling etter første ledd.

(5) Forskriften gjelder ikke for presse som er underlagt tilfredsstillende selvregulering.

§ 1-2. Definisjoner
(1) Med person menes en fysisk eller juridisk person.

(2) Med investeringsanbefaling menes en analyse, rapport, artikkel eller annen form for skriftlig eller muntlig informasjon som anbefaler eller foreslår en investering eller investeringsstrategi,

(3) Med informasjon som anbefaler eller foreslår en investering eller investeringsstrategi menes:

 1. dersom informasjonen er utarbeidet av person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger: informasjon som direkte eller indirekte uttrykker en bestemt investeringsanbefaling vedrørende ett eller flere finansielle instrumenter eller utstedere av et slike, for eksempel informasjon som gir anvisning på det finansielle instrumentets nåværende eller fremtidige verdi eller kurs,
 2. dersom informasjonen er utarbeidet av andre personer enn de som omfattes av bokstav a: informasjon som direkte uttrykker en bestemt investeringsanbefaling vedrørende ett eller flere finansielle instrumenter, for eksempel en anbefaling om å kjøpe, selge eller beholde et finansielt instrument.

(4) Med person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger menes:

 1. uavhengig analytiker,
 2. verdipapirforetak,
 3. kredittinstitusjon,
 4. enhver annen person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger, og
 5. fysisk person som arbeider for person som nevnt i bokstav a til d i ansettelsesforhold eller på annen måte.

(5) Med utsteder menes utsteder av finansielle instrumenter som en investeringsanbefaling direkte eller indirekte gjelder.

(6) Med finansielle instrumenter menes instrumenter som omfattes av verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd.

(7) Med distribusjonskanal menes en kanal hvor informasjonen blir eller er egnet for å bli kjent eller tilgjengelig for et stort antall personer.

(8) Med nærstående juridisk person menes juridisk person som omfattes av verdipapirhandelloven § 1‑4 første ledd nr. 3-5.

(9) Med investeringsbanktjenester menes investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 4 og 5 og tilknyttede tjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-1 første ledd nr. 2 til 4.

(10) Med den som utarbeider en investeringsanbefaling menes den eller de fysiske personer som utarbeider anbefalingen, samt den eller de juridiske personer som er ansvarlig for utarbeidelsen.

(11) Med den som formidler en anbefaling menes den eller de fysiske og juridiske personer som på eget ansvar formidler en anbefaling utarbeidet av tredjeperson.

Kapittel 2. Utarbeidelse og fremleggelse av investeringsanbefalinger

§ 2-1.Opplysninger om den som utarbeider en investeringsanbefaling
(1) Den som utarbeider en investeringsanbefaling skal sikre at anbefalingen på en klar og tydelig måte tilkjennegir navn og stillingsbetegnelse til den eller de fysiske personer som har utarbeidet investeringsanbefalingen, samt identiteten til den eller de juridiske personer som er ansvarlig for utarbeidelsen.

§ 2-2.Generelle krav til investeringsanbefalinger
(1) Den som utarbeider en investeringsanbefaling skal utvise tilbørlig aktsomhet slik at:

 1. fakta skilles tydelig fra tolkninger, vurderinger, oppfatninger og annen ikke-faktisk informasjon,
 2. alle kilder anses pålitelige, og at eventuell tvil om en kildes pålitelighet tydelig fremkommer,
 3. alle prognoser, kursmål og prisestimater tydelig angis som sådanne, og at ikke-uvesentlige forutsetninger for disse tydelig fremkommer, og
 4. anbefalingen fremstår som rimelig og forsvarlig.

(2) Den som har utarbeidet en investeringsanbefaling skal ved forespørsel fra Kredittilsynet kunne begrunne at anbefalingen er rimelig og forsvarlig.

§ 2-3.Ytterligere krav til investeringsanbefalinger
(1) Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling er en person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger skal det, i tillegg til de krav som følger av § 2-2, utvises tilbørlig aktsomhet slik at følgende beskrives tydelig i investeringsanbefalingen:

 1. alle viktige kilder, herunder den relevante utsteder, samt om anbefalingen har blitt gjort kjent for utsteder og om den ble endret etter dette,
 2. grunnlag og metoder for verdivurdering og prising av et finansielt instrument eller en utsteder, herunder fastsettelse av kursmål,
 3. betydningen av innholdet av de investeringsanbefalinger som gis, slik som kjøp, selg eller hold, herunder tidshorisonten for den investeringen som anbefalingen angår,
 4. risiko knyttet til anbefalingen, herunder en analyse av relevante forutsetninger som ligger til grunn for anbefalingen,
 5. hyppigheten av eventuelle planlagte oppdateringer av anbefalingen og eventuelle større endringer i tidligere meddelte retningslinjer for dekningen av det finansielle instrumentet eller utstederen,
 6. dato for utarbeidelse og fremleggelse av anbefalingen, samt dato og tidspunkt for en eventuelt nevnt kurs på et finansielt instrument,
 7. eventuelle endringer i investeringsanbefalingen i forhold til tidligere investeringsanbefalinger om samme verdipapir eller utsteder som har blitt utarbeidet i løpet av de tolv foregående månedene, samt dato for den tidligere anbefalingen.

(2) Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling er en person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger, skal det i anbefalingen tydelig henvises til eventuelle relevante bransjestandarder eller annen selvregulering.

(3) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal ved utarbeidelse av investeringsanbefalinger sikre at det tydelig fremkommer av anbefalingen hvilken tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretaket.

§ 2-4.Generelle krav til opplysninger om interessekonflikter
(1) Den som utarbeider en investeringsanbefaling skal i anbefalingen tydelig opplyse om ethvert forhold som med rimelig grunn kan forventes å påvirke dens objektivitet.

(2) Det skal alltid gis opplysninger i samsvar med første ledd dersom noen av de følgende forhold er til stede:

 1. at den som utarbeider investeringsanbefalingen har en ikke-ubetydelig eierandel eller annen økonomisk interesse i ett eller flere av de finansielle instrumenter som anbefalingen gjelder,
 2. at det foreligger en ikke-ubetydelig interessekonflikt mellom den som utarbeider investeringsanbefalingen og utsteder av ett eller flere av de finansielle instrumenter som anbefalingen gjelder.

(3) Dersom en juridisk person er ansvarlig for utarbeidelsen av en investeringsanbefaling skal det i samsvar med første ledd alltid opplyses om:

 1. egne og nærstående juridiske personers interesser eller interessekonflikter som med rimelig grunn kan forventes å være kjent for de fysiske personer som deltar i utarbeidelsen av investeringsanbefalingen, og
 2. egne og nærstående juridiske personers interesser eller interessekonflikter som er kjent for fysiske personer som ikke har deltatt i utarbeidelsen av investeringsanbefalingen, forutsatt at disse personene med rimelig grunn kan forventes å ha hatt tilgang til anbefalingen før den ble distribuert eller allment kjent.

(4) Bestemmelsen her medfører ingen plikt til å bryte effektive informasjonssperrer som er etablert for å unngå interessekonflikter mellom virksomhetens avdelinger.

§ 2-5.Ytterligere krav til opplysninger om interessekonflikter
(1) Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling er en person som har som sin hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger skal i det minste følgende beskrives tydelig i en investeringsanbefaling i tillegg til det som følger av § 2-4:

 1. eget og nærstående juridiske personers eierskap av aksjer i utstederen, dersom eierskapet overstiger 1/20 av aksjekapitalen eller med rimelig grunn kan forventes å påvirke anbefalingens objektivitet,
 2. utstederens eierskap av aksjer i den som utarbeider investeringsanbefalingen eller i nærstående juridiske personer, dersom eierskapet overstiger 1/20 av aksjekapitalen eller med rimelig grunn kan forventes å påvirke anbefalingens objektivitet,
 3. annen ikke-uvesentlig økonomisk interesse som den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer har i forhold til utstederen,
 4. hvis aktuelt, at den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer er market maker eller likviditetsgarantist i de aktuelle finansielle instrumentene,
 5. hvis aktuelt, at den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer har vært tilrettelegger eller medtilrettelegger i forbindelse med finansielle instrumenter utstedt av det aktuelle utstederforetaket de siste tolv månedene,
 6. hvis aktuelt, at den som utarbeider investeringsanbefalingen eller nærstående juridiske personer har ytet investeringsbanktjeneste til utsteder av de aktuelle finansielle instrumentene i løpet av de siste tolv månedene, så fremt slik opplysning ikke vil åpenbare forretnings- eller driftshemmeligheter, og
 7. hvis aktuelt, at personen eller dens nærstående etter avtale skal utarbeide en anbefaling for utsteder.

(2) I tillegg til det som følger av første ledd, skal det gis opplysninger om hvilke organisatoriske og administrative forholdsregler som er innført med det formål å forhindre interessekonflikter, herunder om etablerte informasjonssperrer. Første ledd medfører ingen plikt til å bryte effektive informasjonssperrer som er etablert for å unngå interessekonflikter mellom virksomhetens avdelinger.

(3) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal ved utarbeidelse av en investeringsanbefaling sikre at det opplyses om hvor vidt lønns-, vederlags- eller bonusordningene til de fysiske og juridiske personene som arbeider med anbefalingen er knyttet til investeringsbanktjenester ytet av verdipapirforetaket, kredittinstitusjonen eller disses nærstående juridiske personer. Dersom den som utarbeider en investeringsanbefaling har mottatt eller ervervet aksjer i utstederen i forkant av et offentlig tilbud, skal det i tillegg opplyses om dette, herunder om dato og pris for ervervet.

(4) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal kvartalsvis offentliggjøre hvor stor andel av utarbeidede investeringsanbefalinger som tilhører kategorien kjøp, selg, hold eller tilsvarende, samt hvor stor andel av utstederne som svarer til hver av disse kategoriene som verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen har levert ikke-ubetydelige investeringsbanktjenester til i løpet av de siste tolv månedene.

§ 2-6.Investeringsanbefalinger av begrenset omfang
(1) I den grad oppfyllelse av kravene i §§ 2-3 til 2-5 ikke står i rimelig forhold til den fremlagte investeringsanbefalingens lengde, er det tilstrekkelig at anbefalingen klart og tydelig henviser til et sted hvor offentligheten lett og direkte kan få adgang til de nødvendige opplysninger, for eksempel til hjemmesiden til den som er ansvarlig for utarbeidelsen av investeringsanbefalingen.

§ 2-7.Investeringsanbefalinger som gis muntlig
(1) Hvis en investeringsanbefaling gis muntlig er det tilstrekkelig for å oppfylle kravene i §§ 2-1 til 2-5 at det i forbindelse med fremleggelsen av anbefalingen klart og tydelig henvises til et sted hvor offentligheten lett og direkte kan få adgang til de nødvendige opplysninger, for eksempel til hjemmesiden til den som er ansvarlig for utarbeidelsen av investeringsanbefalingen.

Kapittel 3. Formidling av investeringsanbefalinger

§ 3-1.Generelle krav til formidling av investeringsanbefalinger
(1) Den som formidler en investeringsanbefaling gjennom distribusjonskanal eller til allmennheten, skal sørge for at navn og eventuell yrkestittel tydelig fremgår av anbefalingen.

(2) Den som formidler en investeringsanbefaling og som endrer anbefalingen på en ikke-uvesentlig måte, skal tydelig angi hvilke endringer som er gjort. Dersom en endring som nevnt i første punktum består i en endring av investeringsanbefalingens retning, for eksempel endring av en kjøpsanbefaling til en salgs- eller holdanbefaling eller omvendt, gjelder forskriftens §§ 2-1 til 2-4 tilsvarende.

(3) Juridiske personer som formidler en investeringsanbefaling som er endret på ikke-uvesentlige punkter, skal ha skriftlige retningslinjer for å sikre at mottaker av anbefalingen kan gjøre seg kjent med identiteten til den som har utarbeidet anbefalingen, den opprinnelige anbefalingen og opplysninger om interesser og interessekonflikter hos den som utarbeidet anbefalingen, forutsatt at denne informasjonen er offentlig tilgjengelig.

(4) Den som formidler sammendrag av en investeringsanbefaling, skal sørge for at sammendraget er tydelig og ikke misvisende. Sammendraget skal angi hvor anbefalingen er tilgjengelig, samt hvor det finnes opplysninger om interesser og interessekonflikter hos den som utarbeidet anbefalingen, så fremt disse ikke fremgår av anbefalingen og at denne informasjonen er offentlig tilgjengelig.

§ 3-2.Ytterligere krav til formidling av investeringsanbefalinger
(1) I tillegg til det som følger av § 3-1, skal verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner, og fysiske personer som i henhold til avtale arbeider for slike foretak, i det minste sørge for at:

 1. navnet på relevant tilsynsmyndighet fremgår av investeringsanbefalingen,
 2. kravene i § 2-5 er oppfylt, med mindre den som har utarbeidet investeringsanbefalingen allerede har fremlagt den gjennom en distribusjonskanal eller til allmennheten, og
 3. kravene i §§ 2-1 til 2-4 er oppfylt, hvis investeringsanbefalingen har blitt endret på ikke-uvesentlige punkter.

Kapittel 4. Ikrafttredelse

§ 4-1.Ikrafttredelse
(1) Forskriften gjelder fra 1. september 2005.

Til toppen