Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om verdipapirfonds handel med derivater

Forskrift om verdipapirfonds handel med derivater

Fastsatt av Finansdepartementet 8. juli 2002 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd, jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

§ 1 Plassering i derivater
Kapitalinnskudd i verdipapirfond som nevnt i lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond kan bare plasseres i derivater i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift, med mindre annet følger av lov.

Med derivater menes i denne forskrift finansielle instrumenter som nevnt i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr. 4-7.

Kredittilsynet kan gi tillatelse til at fond kan investere i derivater som nevnt i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 1-2 annet ledd nr. 8 dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF. Kredittilsynet kan i slik tillatelse gi regler som utfyller, supplerer eller avviker fra regler gitt i denne forskrift.

§ 2 Generelle begrensninger
Et verdipapirfonds totale eksponering knyttet til derivater skal ikke på noe tidspunkt overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Ved beregning av den totale eksponeringen skal det tas utgangspunkt i de underliggende instrumentenes nåværende verdi, motpartsrisikoen, fremtidige markeds­svingninger, og tiden som er tilgjengelig for å stenge posisjonene. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om beregning av verdipapirfonds totale eksponering knyttet til derivater.

Derivatkontakter må inngås mot en av følgende institusjoner:

 1. oppgjørssentral med tillatelse etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 eller en tilsvarende institusjon fra annen EØS-stat, eller
 2. bank, forsikringsselskap eller verdipapirforetak med tillatelse fra en EØS-stat og som er gjenstand for rating av et anerkjent ratingselskap.

Et forvaltningsselskap for verdipapirfond kan ikke på vegne av fondet benytte derivater som ledd i en strategi for å oppnå kontroll med utsteder av det underliggende til derivatet.

§ 3 Særregler for enkelte derivater
Handel med derivater basert på omsettelige verdipapirer er ikke tillatt med mindre verdipapirene oppfyller de vilkår som følger av verdipapirfondloven § 4-6 første ledd nr. 1-4.

Valutatermin- og valutaopsjonskontrakter kan bare benyttes til sikring av valutaeksponering i fondets øvrige eksponeringer, jf. verdipapirfondloven § 4-5 første ledd nr. 5.

Kapitalinnskudd i verdipapirfond kan plasseres i unoterte derivater dersom derivatene daglig verdiberegnes på en pålitelig og verifiserbar måte. Videre skal slike derivater på ethvert tidspunkt kunne selges, innløses eller stenges til en rimelig pris på forvaltningsselskapets initiativ. For øvrig gjelder verdipapirfondloven § 4-6 annet ledd ved investeringer i slike derivater.

Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd og tredje ledd tredje punktum dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF.

§ 4 Forholdet til verdipapirfondloven §§ 4-6 annet ledd, 4-8 og 4-9
Derivater skal i forhold til plasseringsgrensene i verdipapirfondloven §§ 4-6 annet ledd, 4-8 og 4-9 medregnes på følgende måte:

 1. Kjøp på termin skal likestilles med kjøp av under­liggende finansielle instrument.
 2. Rett til kjøp på basis av en kjøpsopsjon skal likestilles med kjøp av underliggende finansielle instrument.
 3. Utstedelse av salgsopsjon skal likestilles med kjøp av underliggende finansielle instrument.
 4. Salg på termin skal likestilles med salg av underliggende finansielle instrument.
 5. Rett til salg på basis av en salgsopsjon skal likestilles med salg av underliggende finansielle instrument dersom markeds­kursen på under­lig­gende finansielle instrument er lavere enn innløsningsprisen.
 6. En utstedt kjøpsopsjon kan bare sidestilles med salg av underliggende finansielle instrument etter at opsjonen er innløst.

Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF.

§ 5 Krav til interne systemer og rutiner
Forvaltningsselskapet skal til enhver tid ha oppdaterte retningslinjer og rutinebeskrivelser for utførelsen av de enkelte operasjoner knyttet til derivathandelen. Forvaltningsselskapet skal til enhver tid besitte kompetanse som står i forhold til den risiko som ligger i selskapets derivathandel.

Forvaltningsselskap skal ha risikostyringssystemer som sikrer daglig overvåking og måling av risikoen ved derivat­investeringene og deres bidrag til risikoen i hele fondets portefølje.

Forvaltningsselskapet skal ha beregningssystemer for markedsriktig og uavhengig fastsettelse av verdien på unoterte derivater.

§ 6 Informasjon
Før et forvaltningsselskap benytter derivater på vegne av et verdipapirfond, skal det i fondets vedtekter inntas opplysninger om:

 1. at forvaltningsselskapet kan benytte derivater på vegne av fondet
 2. hvilke derivatinstrumenter som kan anvendes
 3. formålet med derivathandelen
 4. om fondet kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier. I tilfelle dette tillates, skal det opplyses om fondets maksimalgrense for eksponering
 5. om henholdsvis forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres, forblir uendret eller øker som følge av derivatinvesteringene
 6. grenser for maksimal daglig eksponering i derivater
 7. hvor stor andel som kan plasseres mot samme motpart
 8. hvor stor prosentandel av fondets forvaltningskapital som maksimalt kan stilles som sikkerhet overfor oppgjørssentral eller kvalifisert motpart i forbindelse med derivathandel.

Forvaltningsselskapet plikter å gi informasjon om formålet med og omfanget av fondets bruk av derivater i prospekter, rapporter til andelseierne og i salgsmaterialet. Informasjonen skal være tilstrekkelig til, og gitt på et slikt tidspunkt, at andelseierne kan vurdere hvordan bruken av derivater kan påvirke fondets forventede avkastning og risiko. Det skal framgå av prospektet hvordan forskriften § 2 første ledd beregnes.

Forvaltningsselskap for fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier plikter å inkludere en eksplisitt advarsel i sitt informasjons­materiale om at derivatinvesteringer er risikofylte. I slike fond skal begrepet ”derivat” eller ”derivater” fremgå av betegnelsen på fondet.

§ 7 Overgangsregler og ikrafttredelse
Forvaltningsselskap for verdipapirfond kan ikke tilby fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier før 1. januar 2003. Forvaltningsselskap som markedsfører UCITS-fond i andre EØS-land kan frem til 13. februar 2004 bare benytte derivater for å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17. august 1993 nr. 808 om verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer og regler av 30. august 1994 for verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer fastsatt med hjemmel i vpfl. §§ 4-6 og 4-7.

VEDLEGG
Til toppen