Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om verdipapirfonds handel med derivater

Forskrift om endring i forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2003 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 4-5.

I

I forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd skal lyde:

For derivater med aksjer eller obligasjoner som underliggende , og der fondet skal etterligne sammensetningen av en indeks, vil grensene i verdipapirfondloven § 4-8a komme til anvendelse dersom betingelsene i nevnte bestemmelse er oppfylt.

§ 4 fjerde til sjette ledd blir nye § 4 tredje til femte ledd

§ 4 tredje ledd blir § 4 sjette ledd og skal lyde:

§ 4 første og femte ledd kommer ikke til anvendelse dersom underliggende til derivatet er en aksje- eller obligasjonsindeks som oppfyller betingelsene angitt i verdipapirfondloven § 4-8a første ledd nr. 2 til 4.

§ 4 siste ledd skal lyde:

Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første til sjette ledd dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF.

§ 6 første ledd skal lyde:

Før et forvaltningsselskap benytter derivater på vegne av et verdipapirfond, skal det i fondets vedtekter inntas opplysninger om:

  1. at forvaltningsselskapet kan benytte derivater på vegne av fondet
  2. hvilke derivatinstrumenter som kan anvendes
  3. om forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres, forblir uendret eller øker som følge av derivatinvesteringene
  4. fondets grense for eksponering dersom fondet kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier og eksponeringen er lavere enn maksimalgrensen fastsatt i § 2 første ledd

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen