Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter

Forskrift om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter

Fastsatt av Finansdepartementet 6. januar 2003 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 4-12, jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

§ 1Virkeområde

Forskriften gjelder forvaltningsselskaps adgang til å låne ut finansielle instrumenter på vegne av fond det forvalter.

§ 2Formål

Utlån skal være i andelseiernes interesse med det formål at det skal gi andelseierne høyere risikojustert avkastning.

§ 3Krav til mellommenn mv.

Forvaltningsselskapet kan bare inngå avtaler om utlån av finansielle instrumenter med:

  1. verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 7-1 til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 1, og
  2. oppgjørssentral med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 6-1.

Forvaltningsselskapet kan ikke inngå avtaler med verdipapirforetak som låner instrumentene for egen regning. Forvaltningsselskapet kan ikke godkjenne den annen part i transaksjonen etter verdipapirhandelloven § 11-1 tredje punktum.

Forvaltningsselskapet kan inngå avtaler om utlån av finansielle instrumenter med tilsvarende utenlandske foretak etter tillatelse eller regler gitt av Kredittilsynet.

Forvaltningsselskapet kan ikke låne ut mer enn 5 prosent av fondets eiendeler til samme mellommann eller motpart.

§ 4Vilkår for utlånet

Utlån av finansielle instrumenter kan utgjøre inntil 50 prosent av fondets eiendeler. Oppsigelsesfristen for utlån skal ikke overstige ordinær oppgjørssyklus i det aktuelle verdipapirregisteret. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan likevel lånes ut med oppsigelsesfrist på inntil 30 dager.

Forvaltningsselskapet kan bare låne ut finansielle instrumenter som er opptatt til offisiell notering på børs eller omsettes på annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.

Alle inntekter fra utlånet skal tilfalle fondet. Etter låneperiodens utløp skal identiske finansielle instrumenter og i samme mengde som de utlånte føres tilbake til fondet.

§ 5Vedtekter

Skal et fond kunne låne ut finansielle instrumenter må følgende framgå av fondets vedtekter:

a) at det kan låne ut finansielle instrumenter, jfr. verdipapirfondloven § 3-3 første ledd nr. 15,

b) hvilke typer finansielle instrumenter som kan lånes ut, og

c) hvor stor andel av fondet som kan lånes ut.

§ 6Tilleggsvilkår

Kredittilsynet kan stille nærmere vilkår til det enkelte fond for å få godkjent vedtektenes regulering av utlån av finansielle instrumenter.

§ 7Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen