Forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Finansdepartementet fastsatte i dag at nye regler om Verdipapirforetakenes sikringsfond i verdipapirhandelloven § 8-13 vil i kraft fra 1. juli 2006. Samme dag ble forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond fastsatt, med tilsvarende ikrafttredelsestidspunkt. Det er lagt opp til at sikringsordningen skal være i funksjon fra 1. juli 2006.

Forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2005 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-13. Jf. kgl. res. 24. juni 2005 nr. 691. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30c (europaparlaments- og Rdir 97/9/EF).

§ 1Medlemmer

Følgende skal være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

  1. verdipapirforetak med tillatelse etter lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 7-1 første ledd til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 1 til 4, og
  2. forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 3.

§ 2Utenlandske foretak med filial i Norge

Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven § 7-7 plikter ikke å være medlem i fondet til dekning for filialens virksomhet i Norge. Slike foretak kan, for filialens virksomhet i Norge, slutte seg til fondet som supplement til sikringsordningen i filialens hjemstat, dersom sistnevnte ordning ikke kan anses å gi filialens kunder like god dekning som den norske ordningen. I så fall gjelder prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 2-12 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 3.

Verdipapirforetak etablert med filial i Norge i henhold til verdipapirhandelloven § 7-8 skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond til dekning for filialens virksomhet. Kredittilsynet kan samtykke til at filialen ikke plikter å være medlem i fondet, dersom filialens virksomhet i Norge er dekket av tilfredsstillende erstatningsordning. Forskriften § 16 gjelder uten hensyn til om filialen fritas for kravet til å stille sikkerhet. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 2-13 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 3.

§ 3Fondets formål, organisering, vedtekter mv.

Sikringsfondet skal ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, jf. § 9, gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter, jf. § 4.

Fondet er eget rettssubjekt. Ingen av medlemmene har eiendomsrett til noen del av fondet. Konkurs eller akkordforhandlinger kan ikke åpnes i fondet.

Fondets øverste myndighet er generalforsamlingen, jf. § 17. Fondet ledes av et styre, jf. § 18. Fondet skal ha vedtekter godkjent av Finansdepartementet. Endringer av vedtektene skal også godkjennes av Finansdepartementet.

Fondet kan pålegge medlemmene rapporteringsplikt og å fremlegge dokumenter og opplysninger som er nødvendig for fondets beregning av avgift, utgifter til garanti eller for dekning av krav, eller som fondet ellers anser nødvendig for sin virksomhet.

§ 4Dekning fra fondet

Fondet skal dekke krav som skyldes medlemmenes manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd nr. 1 til 7, og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investerings- og tilleggstjenester.

§ 5Fondets størrelse

Fondets samlede ansvarlige kapital skal minst utgjøre 50 millioner NOK.

§ 6Avgift fra medlemmene

Medlemmene skal hvert år betale en avgift til fondet, med mindre fondets egenkapital etter siste årsregnskap overstiger minstekravet i § 5. Medlemmene skal betale avgift til å dekke fondets årlige utgifter, med mindre minstekravet i § 5 er nådd og fondets avkastning eller avgift fra nye medlemmer etter § 8 minst dekker slike årlige utgifter.

Hvert medlem betaler en årlig avgift som utgjør 0,8 prosent av medlemmets samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester fra foregående år, minimum 25 000 NOK og maksimum 500 000 NOK. Med samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester menes for verdipapirforetak post 4.1.30 Sum inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester i kvartalsoppgaven for verdipapirforetak og for forvaltningsselskaper for verdipapirfond post 2.1.04 Inntekter fra aktiv forvaltning og post 2.1.05 Inntekter fra tilleggstjenester som fremgår av kvartalsoppgaven for forvaltningsselskap for verdipapirfond. Tidspunkt for betaling av avgiften skal fastsettes i fondets vedtekter.

Kredittilsynet kan bestemme at medlemmer som nevnt i § 1 bokstav b) betaler en lavere avgift det som fremgår av annet ledd, for så vidt gjelder midler som forvaltes på vegne av profesjonelle kunder.

Fondets styre kan fastsette lavere avgift for det enkelte år, dersom det er klart at innbetalingene etter en slik avgift vil være tilstrekkelig til at fondets minstekrav etter § 5 oppnås.

For filial som nevnt i § 2 første ledd annet punktum skal det hvert år betales en avgift til fondet beregnet etter prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF.

Dersom fondets kapital ikke er tilstrekkelig i tilfelle det fremmes krav mot fondet, er medlemmene forpliktet til å dekke det overskytende slik at ansvaret prinsipalt er proratarisk, subsidiært solidarisk. Det enkelte medlems proratariske ansvar beregnes i henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i annet ledd.

§ 7Garantistillelse

Dersom fondets egenkapital er lavere enn 50 millioner NOK, skal fondet sørge for at differansen dekkes av en selvskyldnergaranti.

Utgifter til nevnte garanti utliknes årlig på medlemmene og beregnes i henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i § 6 på bakgrunn medlemmets andel av samlede inntekter fra investerings- og tilleggstjenester fra foregående år.

Garanti etter denne forskrift kan kun stilles av:

  1. foretak som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 1 til 3,
  2. tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i annen EØS-stat,
  3. tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i stat utenfor EØS-området, dersom oppgjør under garantien er sikret i samsvar med det som vil gjelde for garanti stillet av foretak som nevnt i a) og b).

§ 8Endringer i medlemskap

Et nytt medlem skal svare avgift etter § 6 i sine fire første driftsår selv om fondet har oppnådd minste ansvarlige kapital etter § 5.

Medlem betaler full avgift også for det driftsår medlemskapet opphører. Innbetalt avgift betales ikke tilbake til uttredende medlem.

§ 9Manglende økonomisk evne

Manglende økonomisk evne skal anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er åpnet hos medlemmet. Tilsvarende gjelder dersom kredittinstitusjon som har konsesjon som verdipapirforetak blir satt under offentlig administrasjon, jf. banksikringsloven kapittel 4.

For medlemmer som nevnt i § 2 første ledd, skal manglende økonomisk evne anses inntrådt når fondet har mottatt opplysninger fra hjemstatens vedkommende myndigheter om konstateringen eller avgjørelsen som nevnt i direktiv 97/9/EF artikkel 2 nr. 2.

For medlemmer som nevnt i § 2 annet ledd, skal manglende økonomisk evne anses inntrådt når prosesser som tilsvarer tvangsakkord eller konkurs er åpnet i verdipapirforetakets hjemstat. Fondet har ubegrenset rett til å kontrollere at nevnte krav er oppfylt og for øvrig kontrollere en kundes rettigheter i samsvar med ordningens egne normer og fremgangsmåter før den utbetaler erstatning.

§ 10Dekning av krav og unntak for enkelte kunder

Fondet skal, når et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9, gi dekning for krav som nevnt i § 4 oppstått i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester som nevnt i § 1, og/eller tilleggstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-1 første ledd nr. 1 eller verdipapirfondloven § 2-1 fjerde ledd nr. 2. Selv om et medlem har levert tilbake eller fått tilbakekalt tillatelsen, vil fondets ansvar omfatte krav som nevnt i § 4 oppstått før slik tilbakelevering/tilbakekall.

For norske medlemmer skal fondet også dekke krav som knytter seg til virksomhet som utøves i medhold av verdipapirhandelloven § 7-6 eller verdipapirfondloven § 2-8a, samt virksomhet som drives av filial utenfor EØS-området, med mindre annet fastsettes av Kredittilsynet.

Fondet dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger,

Krav fra følgende kunder dekkes ikke:

  1. finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirforetak
  2. verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning
  3. pensjonskasser og pensjonsfond
  4. selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen
  5. kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører medlemmet, når slike forhold har forårsaket medlemmets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av medlemmets økonomiske situasjon

§ 11 Dekningens størrelse

Dekning ytes med inntil 200.000 kroner pr. kunde pr. tilfelle av manglende økonomisk evne som nevnt i § 9.

Der flere kunder benytter medlemmets tjenester sammen, skal hver enkelt være dekket i samsvar med første ledd. Andelseiere i rettssubjekter som nevnt i § 10 fjerde ledd b) skal ikke betraktes som flere kunder som benytter medlemmets tjenester sammen.

§ 12Kunngjøring og frist for å melde krav

Fondet skal på en hensiktsmessig måte å underrette kundene om at et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9. Krav fra kunden skal fremsettes for fondet innen fem måneder fra kunngjøringen som nevnt. Har kunden ikke fremmet sitt krav innen denne tid, er retten til dekning tapt. Dersom kunden har vært forhindret for å fremsette kravet innen fristen, begynner tidsfristen i stedet å løpe når hindringen er opphørt.

§ 13Oppgjør

Fondet skal betale krav fra den enkelte kunde snarest mulig og senest tre måneder etter at kravets berettigelse og størrelse er fastslått. I særlige tilfeller kan Kredittilsynet forlenge fristen med inntil tre måneder.

Dekning for tap av finansielle instrumenter skal fastsettes i forhold til instrumentenes markedsverdi ved inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9. Dekning for kontante midler skal omfatte eventuelle renter frem til inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9.

Dersom en kunde med eierandel i medlemmet, er siktet for lovbrudd i forbindelse med hvitvasking av penger, skal erstatningsordningen, uansett tidsfristen over, innstille alle utbetalinger i påvente av en rettskraftig domsavgjørelse.

Tvist om fondets avgjørelser kan påklages til Kredittilsynet etter forvaltningsloven kapittel VI. Tvist om et krav omfattes av ordningen og om retten til dekning under denne, kan prøves av domstolene.

§ 14Manglende oppfyllelse av medlemmers plikter

Dersom et medlem ikke oppfyller sine plikter i henhold til verdipapirhandelloven § 8-13, bestemmelser gitt i denne forskrift og i medhold av denne forskrift, skal fondet underrette Kredittilsynet. Fondet og Kredittilsynet skal samarbeide om å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at medlemmet oppfyller sine plikter. Med Kredittilsynets samtykke kan et medlem med en frist på minst 12 måneder varsles om at det kan utelukkes fra fondet. Dersom et medlem, ved utløpet av nevnte frist fortsatt ikke oppfyller sine plikter og det foreligger et uttrykkelig samtykke fra Kredittilsynet, kan fondet bestemme at det aktuelle medlem skal utelukkes fra fondet. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 4 oppstått før tidspunktet for utelukkingen.

Dersom en filial etablert i medhold av § 2 første ledd, ikke oppfyller sine plikter som nevnt i første ledd, skal myndighetene i vertsstaten underrettes. Det skal treffes tilsvarende tiltak som etter første ledd, eventuelt kan filialen tilsvarende utelukkes fra fondet. Kundene skal underrettes om at den supplerende dekningen er bortfalt og fra hvilken dato. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 4 oppstått før tidspunktet for utelukkingen.

§ 15Fondets rett til å tre inn i kundenes rettigheter

Når fondet utbetaler erstatning, skal fondet ha rett til å tre inn i kundenes rettigheter i forhold til konkursboet, krav i en tvangsakkord eller krav i forhold til en kredittinstitusjon der det er gjort vedtak om offentlig administrasjon, i den grad kunden har fått full dekning for sitt krav mot medlemmet.

§ 16Opplysningsplikt til kunder

Medlemmet skal, før det gjør forretninger med kunde, informere denne om Verdipapirforetakenes sikringsfond, herunder beløp, dekningsgrad og virkeområde. For foretak som er etablert ved filial i Norge skal det gis tilsvarende informasjon på norsk og på en lett forståelig måte om den sikringsordning filialen er omfattet av. Informasjonen etter denne bestemmelsen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker det.

§ 17Generalforsamling

På generalforsamlingen har hvert medlem av fondet én representant og én stemme. En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet fremgår av vedtektene. Beslutning om fastsettelse og endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.

Generalforsamlingen vedtar vedtekter for fondet, velger medlemmer og varamedlemmer til styret og fastsetter instruks for styret.

Årsmelding og regnskap skal behandles av generalforsamlingen. Årsmelding og regnskap skal være gjenstand for revisjon.

§ 18Styre

Fondet skal ha et styre på fem medlemmer. Fire medlemmer og fire varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Kredittilsynet oppnevner ett medlem med varamedlem.

De valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styret velger leder og nestleder for ett år om gangen.

Ved sammensetning av styre skal det legges vekt på hensynet til en balansert representasjon fra medlemmer av forskjellig størrelse og karakter.

Styret skal utarbeide vedtekter for fondet og eventuelt endringer i vedtektene som skal fremlegges for generalforsamlingen for fastsettelse.

For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer stemmer for forslaget.

Det skal føres styreprotokoll. Kredittilsynet kan kreve fondenes styreprotokoller fremlagt.

§ 19Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak.

VEDLEGG TIL FORSKRIFTEN

VEDLEGG IItil direktiv 97/9/EF

LEDENDE PRINSIPPER(nevnt i artikkel 7 nr. 1 femte ledd)

Når en filial søker om å bli tilsluttet vertsstatens ordning for tilleggsdekning, skal vertsstatens ordning utarbeide bilateralt sammen med hjemstatens ordning hensiktsmessige regler og framgangsmåter for utbetaling av erstatning til investorene i denne filialen. For utarbeiding av slike framgangsmåter og fastsettelse av vilkår for en slik filials medlemskap (som nevnt i artikkel 7 nr. 1) får følgende prinsipper anvendelse:

a)

vertsstatens ordning skal fortsatt ha ubegrenset rett til å pålegge deltakende investeringsforetak sine objektive og allment gjeldende regler; den skal kunne kreve å få relevante opplysninger, og den skal ha rett til å kontrollere slike opplysninger hos vedkommende myndigheter i hjemstaten,

b)

vertsstatens ordning skal imøtekomme krav om tilleggserstatning når den har mottatt opplysninger fra hjemstatens vedkommende myndigheter om konstateringen eller avgjørelsen nevnt i artikkel 2 nr. 2. Vertsstatens ordning skal fortsatt ha ubegrenset rett til å kontrollere en investors rettigheter i samsvar med ordningens egne normer og framgangsmåter før den utbetaler tilleggserstatning,

c)

vertsstatens og hjemstatens ordninger skal samarbeide fullt ut for at investorene raskt skal få korrekt erstatning. De skal særlig oppnå enighet om hvordan et motkrav som kan føre til motregning i den ene eller den andre ordning, skal påvirke den erstatning som utbetales til investoren fra hver enkelt ordning,

d)

vertsstatens ordning skal kunne kreve en avgift fra filialene til tilleggsdekning på et passende grunnlag under hensyn til den dekning som finansieres av hjemstatens ordning. For å lette innkrevingen av slike avgifter skal vertsstatens ordning kunne anta at dens ansvar under alle omstendigheter skal være begrenset til forskjellen mellom den dekning den gir, og den dekning som hjemstaten gir, uansett om hjemstaten faktisk utbetaler erstatning for investorers krav på vertsstatens territorium.

Til toppen