Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering)

Forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering)

Fastsatt av Finansdepartementet 7. mars 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 9-1 sjette ledd.

§ 1Virkeområde

Forskriften gjelder utkontraktering fra verdipapirforetak som har konsesjon her i riket til å yte tjenesten aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, jf. verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 3. Forskriften regulerer kun utkontraktering av arbeidsoppgaver som har betydning for konsesjonen til å yte aktiv forvaltning som nevnt i første ledd.

§ 2Adgangen til utkontraktering

Et verdipapirforetak kan bare utkontraktere nærmere bestemte oppgaver til et annet foretak etter bestemmelsene i forskriften her, med mindre annet følger av regler gitt i eller i medhold av lov.

Verdipapirforetaket skal til enhver tid ha kompetanse og ressurser til selv å kunne vurdere risiko knyttet til virksomheten utkontrakterte oppdrag omfatter, og for å kunne gjennomføre løpende kontroll med virksomheten for å påse at utkontrakterte oppdrag blir tilfredsstillende utført.

Utkontrakteringen skal ikke medføre hindringer for effektiv kontroll og tilsyn med den virksomhet oppdragene omfatter fra verdipapirforetaket og tilsynsmyndighetene.

Utkontraktering av virksomhet påvirker ikke plikter og ansvar verdipapirforetaket har overfor sine kunder eller offentlige myndigheter.

Personopplysningsloven kommer tilsvarende til anvendelse dersom utkontrakteringen innebærer overføring av kunders personopplysninger til oppdragstakeren.

§ 3Interessekonflikter m.v.

Verdipapirforetaket kan ikke utkontraktere arbeidsoppgaver til andre foretak dersom det er fare for at det ved utførelsen av oppdraget kan oppstå interessekonflikter mellom oppdragstakeren og verdipapirforetaket, eller mellom oppdragstakeren og kunder av verdipapirforetaket eller av oppdragstakeren.

§ 4Melding til Kredittilsynet m.v.

Verdipapirforetaket skal gi melding til Kredittilsynet om avtale om utkontraktering av virksomhet før avtalen settes i verk. Avtalen kan settes i verk så snart melding er sendt.

Meldingen skal inneholde en beskrivelse av den virksomhet oppdraget omfatter og en begrunnelse for at utførelsen settes bort. Det skal også gis en beskrivelse av den risiko som knytter seg til utkontrakteringen, og av metoder og rutiner for å kartlegge og kontrollere slik risiko. Avtale som nevnt i § 7 skal vedlegges. Verdipapirforetaket skal for øvrig gi de opplysninger Kredittilsynet finner påkrevd.

Finner Kredittilsynet at vilkårene fastsatt i eller i medhold av lov ikke er oppfylt, eller at det for øvrig ikke vil være forsvarlig å gjennomføre utkontrakteringen i samsvar med oppdraget, kan Kredittilsynet innen tre måneder etter at meldingen er mottatt, nedlegge forbud mot avtalen eller fastsette vilkår som anses påkrevd.

Avtale om utkontraktering av virksomhet til foretak i stat utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS), kan ikke settes i verk før avtalen er godkjent av Kredittilsynet. Godkjennelse skal avslås dersom det ikke er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i Norge og vedkommende stat, med mindre oppdragsgiveren og oppdragstakeren er en del av samme konsern og underlagt konsolidert tilsyn i medhold av kredittilsynsloven § 1 annet ledd. For øvrig skal det legges vekt på om oppdragstakeren er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet. Tredje ledd gjelder tilsvarende.

Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende for endringsavtale.

§ 5Styrets oppgaver

Styret i verdipapirforetaket skal fastsette retningslinjer for utkontraktering av arbeidsoppgaver som inngår i selskapets virksomhet. Avtaler av vesentlig betydning skal godkjennes av styret.

Styret skal påse at verdipapirforetaket har systemer og rutiner for oppfølging av kontraktbrudd fra oppdragstakers side og for håndtering av tilfeller hvor oppdragstakere ikke utfører oppdraget på en tilfredsstillende måte.

§ 6Kontroll av oppdragstakers virksomhet

Verdipapirforetaket skal påse at oppdragstakeren har de tillatelser som er påkrevd for å utføre den virksomhet her i riket eller i fremmed stat som oppdraget omfatter.

Verdipapirforetaket skal før oppdraget inngås og senere minst en gang i året vurdere om oppdragstakeren:

 1. har den kompetanse og ressurser som oppdraget krever,
 2. har tilfredsstillende internkontroll,
 3. har betryggende systemer for verdiberegning av aktiva som forvaltes og for overvåking av porteføljene, og
 4. for øvrig utfører oppdraget på tilfredsstillende måte.

Verdipapirforetaket skal kunne dokumentere at de kontrolltiltak som kreves etter første og annet ledd er gjennomført.

§ 7Oppdragsavtalen

Avtalen mellom verdipapirforetaket og oppdragstakeren skal utformes skriftlig og minst inneholde:

 1. beskrivelse av hvilke oppgaver som utkontrakteres og hvilke oppgaver oppdragstaker skal gjøre,
 2. klargjøring av partsforholdet. Kunden er ikke part i avtalen,
 3. bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger som etter verdipapirhandelloven § 2-2 og § 9‑8 er underlagt taushetsplikt.
 4. bestemmelser om innsynsrett for verdipapirforetaket og Kredittilsynet hos den som mottar oppdraget i den del av virksomheten som angår de utkontrakterte oppgavene, og muligheter for uvarslet stikkprøvekontroll. Innsynsretten skal kunne utøves i form av stedlig tilsyn og ved at dokumentasjon oversendes. Nektelse av innsyn skal være å anse som vesentlig mislighold og skal gi grunnlag for heving av avtalen.
 5. bestemmelser om periodisk rapportering fra oppdragstaker til verdipapirforetaket og om rutiner for rapportering av mislighold eller brudd på avtalen,
 6. bestemmelser om adgang for verdipapirforetaket til enhver tid å instruere oppdragstaker med hensyn til utførelsen av det utkontrakterte oppdraget, samt om adgang til å revidere den utkontrakterte virksomheten,
 7. revideringsklausul i tilfelle pålegg fra Kredittilsynet i forbindelse med utkontrakteringen, samt adgang for verdipapirforetaket til ensidig å kunne kreve endring av avtalen på følgende områder:

a) det forvaltningsmandat som er stilt til oppdragstaker, og

b) rapporteringskravene som er stilt til oppdragstaker,

 1. bestemmelser som gir verdipapirforetaket rett til å heve oppdragsavtalen dersom oppdragstakeren utfører oppdraget i strid med forvaltningsmandatet eller avtalen for øvrig, dersom Kredittilsynet gir pålegg etter § 8, eller dersom oppdragstakeren for øvrig utfører oppdraget på en lite tilfredsstillende måte.

§ 8Kredittilsynets myndighet

Kredittilsynet kan gi verdipapirforetaket pålegg om å avvikle oppdragsavtalen så snart som mulig dersom verdipapirforetaket eller oppdragstakeren ikke overholder reglene i forskriften her eller vilkår eller pålegg fastsatt av Kredittilsynet. Det samme gjelder dersom verdipapirforetaket har rett til å heve oppdragsavtalen etter § 7 nr. 8.

Første ledd gjør ingen innskrenkning i Kredittilsynets myndighet etter kredittilsynsloven.

§ 9Melding til kundene

Verdipapirforetaket skal umiddelbart etter inngåelse av avtale om utkontraktering underrette kunden skriftlig om utkontrakteringen, herunder hvilke funksjoner som er satt bort, i den utstrekning utkontrakteringen direkte eller indirekte berører forvaltningen av vedkommendes portefølje. Det samme gjelder for endringer i slike avtaler som ikke er uvesentlige. Ved kundeforbindelser som oppstår etter at avtale om utkontraktering er inngått, skal verdipapirforetaket innta slike opplysninger i forvaltningsavtalen med kunden. Opplysning om eventuell utkontraktering skal også fremgå av verdipapirforetakets forretningsvilkår.

§ 10Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft straks.

Verdipapirforetak som på ikrafttredelsestidspunktet har inngått avtaler som omfattes av forskriften her, skal innen seks måneder etter ikrafttredelsestidspunktet dokumentere overfor Kredittilsynet at vilkårene i forskriften er oppfylt.

Til toppen