Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om verdipapirforetaks unntak fra plikten til å flagge større aksjeposter

Forskrift om verdipapirforetaks unntak fra plikten til å flagge større aksjeposter

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1997 om verdipapirhandel § 3-2 åttende ledd, jf. kgl. res. 5. juli 2002 nr. 720.

I

§ 1 Forskriften gjelder for verdipapirforetak som:

  • er børsmedlem i en børs som er beliggende eller driver virksomhet i en EØS-stat, eller
  • er godkjent eller under tilsyn av Kredittilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i annen EØS-stat.

§ 2 For verdipapirforetakets erverv eller avhendelse av aksjer og/eller rettigheter til aksjer som foretas som ledd i investeringstjenestevirksomheten, og hvor verdipapirforetaket ikke påvirker eller søker å påvirke forvaltningen av selskapet, plikter ikke foretaket å melde slikt erverv eller avhendelse som når opp til eller passerer grensen på 1/20 i verdipapirhandelloven § 3-2. Heller ikke medregnes slike aksjer og/eller rettigheter ved beregningen av de øvrige grensene for meldeplikt, forutsatt at disse i seg selv ikke utgjør 1/10 eller mer av aksjene og/eller rettigheter til aksjene. I motsatt fall må verdipapirforetaket melde sin totale egenbeholdning medregnet nærstående etter verdipapirhandelloven § 1-4. Vilkåret om at verdipapirforetaket ikke skal påvirke eller søke å påvirke forvaltningen av selskapet, gjelder også ved innehav av slike aksjer og/eller rettigheter i intervallet mellom grensene på 1/20 og 1/10.

§ 3 Aksjer og/eller rettigheter til aksjer som omfattes av § 2 i forskriften her medregnes ikke ved beregning av nærståendes flaggeplikt etter verdipapirhandelloven § 3-2 sjette ledd.

§ 4 Bestemmelsene i §§ 2 og 3 gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis og/eller rettigheter til grunnfondsbevis så langt de passer.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen