Forskrift om endring av forskrift av 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2006 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 annet og tredje ledd og § 3-17, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 21, lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 25, lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 4 jf. § 1 annet ledd, lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10 annet ledd og § 8-12.

I

§ 6-8 første ledd bokstav b) skal lyde:

  1. et gjennomsnitt av de daglige beregnede VaR-beløp for hver av de foregående 60 virkedager multiplisert med en faktor på mellom 3 og 4, avhengig av hvor godt institusjonene oppfyller de kvalitative kravene som er nevnt i § 6-2 og justert for tilleggsfaktoren som beskrevet i § 6-7.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen