Forskrift om endring av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) §§ 2-4 siste ledd, 7-3 fjerde ledd, 8-2 tredje ledd og 15-8 tredje ledd, jf. Rådsdirektiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser (pensjonskassedirektivet).

I

I forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. til lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder den adgang forsikringsselskap eller pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) har til å:

 1. drive virksomhet gjennom filial her i riket
 2. tilby eller tegne forsikring eller pensjonsordning her i riket fra et etablert forretningssted som selskapet har i en annen stat i EØS (grenseoverskridende virksomhet).

§ 2 første ledd bokstav a skal lyde:

 1. selskapets eller pensjonsforetakets hovedsete (det vedtektsmessige hjemsted)

§ 3 første punktum skal lyde:

Et utenlandsk forsikringsselskap eller pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i EØS kan etablere filial og drive virksomhet gjennom filialen her i riket, dersom selskapet eller pensjonsforetaket har tillatelse til å drive tilsvarende virksomhet i hjemlandet og er undergitt tilsyn fra myndighetene der.

§ 7 første punktum skal lyde:

Et utenlandsk forsikringsselskap eller pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i EØS kan drive grenseoverskridende virksomhet her i riket dersom selskapet eller pensjonsforetaket har tillatelse til å drive tilsvarende virksomhet i hjemlandet og er undergitt tilsyn fra myndighetene der.

I § 8 skal overskriften lyde:

§ 8. Melding om tjenesteytelsesvirksomhet for forsikringsselskap

Ny § 8a skal lyde:

§ 8a. Melding om tjenesteytelsesvirksomhet for pensjonsforetak

Et utenlandsk pensjonsforetak med hovedkontor i annet stat i EØS som ønske å utøve grenseoverskridende virksomhet i Norge, skal gi hjemlandets tilsynsmyndigheter melding om dette. Hjemlandets tilsynsmyndigheter skal oversende opplysningene til Kredittilsynet.

Meldingen fra tilsynsmyndighetene i pensjonsforetaks hjemland skal minst inneholde:

 1. En bekreftelse på at virksomheten er omfattet av pensjonsforetaks tillatelse i hjemlandet
 2. Det pensjonstegnende foretakets navn
 3. De vesentligste kjennetegn ved den pensjonsordning som skal forvaltes for det pensjonstegnende foretaket. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om angivelse av kjennetegn.

Pensjonsforetaket kan begynne å utøve grenseoverskridende virksomhet her i riket senest to måneder etter at Kredittilsynet har mottatt melding som nevnt i annet ledd eller etter at Kredittilsynet har gitt hjemlandets tilsynsmyndigheter underretning om de nærmere krav til virksomheten etter §§ 10 og 11.

§ 10 første ledd første punktum skal lyde:

Følgende bestemmelser i i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet og lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven), med tilhørende forskrifter som angitt, gjelder for virksomhet som drives her i riket.

§ 10 første ledd nr. 3 skal lyde:

3. Flytting

Forsikringsloven kapittel 11 med tilhørende forskrift, unntatt § 11-14 sjette ledd annet punktum.

§ 10 fjerde ledd skal lyde:

Finansdepartementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene nevnt i de foranstående ledd dersom et forsikringsselskap eller pensjonsforetak er underlagt tilsvarende bestemmelser i henhold til hjemlandets lovgivning.

§ 14 skal lyde:

§ 14. Tilsyn, sanksjoner og inngrep

Kredittilsynet fører tilsyn med at et forsikringsselskap eller pensjonsforetak oppfyller bestemmelsene i forskriften her, jf. forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og som driver virksomhet i Norge mv.

Kredittilsynet kan etter de prosedyrer som er fastsatt i rådsdirektivene om direkte forsikringsvirksomhet og Rådsdirektiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser (pensjonskassedirektivet), pålegge et forsikringsselskap eller et pensjonsforetak å opphøre med virksomhet her i riket, dersom selskapet eller pensjonsforetaket har gjort seg skyldig i grov eller vedvarende overtredelse av sine plikter etter andre lover og forskrifter som gjelder her i riket.

Bestemmelsene i denne paragraf er underlagt begrensninger fastsatt i artikkel 40 i henholdsvis Rådsdirektiv 92/49/EØF og Rådsdirektiv 92/96/EØF og artikkel 20 i Rådsdirektiv 2003/41/EF.

§ 15 skal lyde:

§ 15. Inngrep på anmodning fra hjemlandets tilsynsmyndighet

Kredittilsynet kan etter anmodning fra tilsynsmyndigheten i et forsikringsselskaps eller pensjonsforetaks hjemland forby et forsikringsselskap eller pensjonsforetak som driver virksomhet her i riket i henhold til denne forskrift, å råde over dets eiendeler her i riket, eller begrense dets rådighet over disse.

§ 16 skal lyde:

§ 16. Straff

Forsikringsloven § 16-1 kommer til anvendelse i tilfeller av forsettelig eller uaktsom overtredelse av forskriften og bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av denne.

II

§ 10 første ledd skal lyde:

Følgende lovbestemmelser i lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven), med tilhørende forskrifter som angitt, gjelder for virksomhet som drives her i riket:

 1. Premier og forsikringsvilkår
  Forsikringsloven §§ 6-7 annet ledd, 9-4, 9-5 første ledd og 9-6 tredje ledd, jf. §§ 7-10 og 8-4 med tilhørende forskrifter.
 2. Norske regler om informasjonsplikt
  Forsikringsloven §§ 7-11, 9-23 og 10-6 med tilhørende forskrifter.
 3. Overskudd
  Forsikringsloven §§ 9-9 og 9-12, jf. §§ 7-10 og 8-4, med mindre annet følger av lovgivningen i institusjonens hjemland. Det skal i alle tilfelle fremgå av forsikringsvilkårene hvilke regler som skal gjelde om retten til overskudd, herunder reglene om beregning, ufordelt overskudd og tidspunkt for utbetaling eller annen disponering av overskuddsmidler.
 4. Flytting
  Forsikringsloven kapittel 11 med tilhørende forskrift, unntatt § 11-14 sjette ledd annet punktum.

III

Forskriftens del I trer i kraft 1. juli 2006.

Forskriftens del II trer i kraft 1. januar 2008.

Til toppen