Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2006 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 annet og tredje ledd og § 3-17, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 21, lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 25, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3, lov 6. oktober 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven)§ 3-5, lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 4 jf. § 1 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10 annet ledd, jf. EØS-avtalens vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF)

I

I § 5. Risikovekter for eiendelspostene skal bokstav A og C lyde:

A. Eiendelsposter med risikovekt 0 pst.

 • Kassebeholdning og tilsvarende eiendelsposter
 • Fordringer på og fordringer garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år
 • Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år
 • Fordringer på stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta
 • Fordringer garantert av stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på og som er finansiert ved innlån i garantistens og debitors felles valuta
 • Fordringer med sikkerhet i finansinstitusjonens egne innlån.

C. Eiendelsposter med risikovekting 20 pst.

 • Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene
 • Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av de multilaterale utviklingsbankene
 • Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner og utenlandske kredittinstitusjoner innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år, som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital
 • Fordringer på og fordringer garantert av banker utenom EØS og OECD-området med avtalt løpetid på ett år eller mindre, som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital
 • Fordringer på og fordringer garantert av norske kommuner
 • Fordringer på og fordringer garantert av utenlandsk offentlig sektor innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år utenom stater og sentralbanker.
 • Fordringer på og fordringer garantert av verdipapirforetak innen EØS eller OECD-området, anerkjente verdipapirforetak fra tredjestater eller anerkjente oppgjørssentraler eller børser, og som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen