Forskrift om endring av forskrift 11. oktober 1995 nr. 854 om norske forsikringsselskapers forsikringstjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) §§ 7-3 fjerde ledd, 8-2 tredje ledd og 15-8 tredje ledd, jf. Rådsdirektiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser (pensjonskassedirektivet).

I

I forskrift 11. oktober 1995 nr. 854 om norske forsikringsselskapers forsikringstjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om norske forsikringsselskapers og pensjonsforetaks tjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

§ 1 første og annet ledd skal lyde:

Forskriften gjelder den adgang forsikringsselskap og pensjonsforetak som har tillatelse og er undergitt tilsyn fra norske myndigheter, og som har hovedsete her i riket, har til å:

  1. etablere filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og drive virksomhet gjennom filialen
  2. tilby eller tegne forsikring eller pensjonsordning i stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Forskriften gjelder virksomhet tillatt etter lov 10. juni 2005 nr .44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. og bare direkte forsikring.

I § 4 skal overskriften lyde:

§ 4. Grenseoverskridende tjenesteytelser for forsikringsselskap

Ny § 4a skal lyde:

§ 4a. Grenseoverskridende tjenesteytelser for pensjonsforetak

Et pensjonsforetak som ønsker å utøve grenseoverskridende virksomhet i en annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal gi Kredittilsynet melding om dette.

Meldingen skal inneholde opplysninger om:

  1. I hvilken stat virksomheten ønskes påbegynt (vertslandet(-ene))
  2. Det pensjonstegnende firmaets navn
  3. De vesentligste kjennetegn ved den pensjonsordning som skal forvaltes for det pensjonstegnende firmaet. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om angivelse av kjennetegn..

Bestemmelsene i § 3 fjerde til og med åttende ledd gjelder tilsvarende med unntak av femte ledd annet punktum.

Vertstatens kompetente myndigheter skal etter å ha mottatt opplysningene nevnt i første ledd, underrette Kredittilsynet om vertslandets eventuelle arbeids- og sosialrettslige bestemmelser, krav med hensyn til informasjon, og kapitalforvaltningsregler. Kredittilsynet skal videresende disse opplysningene til pensjonsforetaket. Pensjonsforetaket kan starte forvaltningen av pensjonsordningen etter å ha mottatt disse opplysningene fra Kredittilsynet eller senest to måneder etter at vertslandet mottok opplysningene nevnt i første ledd.

§ 6 skal lyde:

§ 6. Unntaksregler

Bestemmelsene om informasjon i forsikringsloven §§ 9-23 og 10-16 gjelder ikke ved forvaltning av utenlandske foretaks pensjonsordning.

§ 7 nytt tredje ledd skal lyde:

Et pensjonsforetak skal gi Kredittilsynet særskilt opplysning om premieinntekter og innskudd for virksomhet som utøves etter reglene om grenseoverskridende virksomhet.

§ 7 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 6 som trer i kraft 1. januar 2008.

Til toppen