Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskriftsendring om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater.

Forskrift om endring av forskrift 7. november 1997 nr. 1150 om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2005 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 5-12.

I

§ 2 nr. 1 skal lyde:

Når de samme omsettelige verdipapirer samtidig eller med korte mellomrom er gjenstand for offentlig tilbud om tegning eller kjøp i flere EØS-stater og prospektet som utgis i forbindelse med det offentlige tilbudet er utformet i samsvar med Rdir 89/298/EØF artikkel 7, 8 eller 12, eller i samsvar med Rdir 2003/71/EF og forordning nr. 809/2004, skal vedkommende myndighet i forbindelse med godkjenningen av prospektet, være myndigheten i den EØS-stat der selskapet har sitt forretningskontor, dersom det offentlige tilbudet eller en eventuell søknad om opptak til offisiell notering på en fondsbørs finner sted i denne EØS-stat.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2005.