Forskrift om endring av forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov til lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) § 2 jf. § 1, jf. Rådsdirektiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med yrkesbaserte pensjonskasser (pensjonskassedirektivet).

I

I forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge m.v. gjøres følgende endringer:

§ 1 første punktum skal lyde:

Kredittilsynet fører tilsyn med livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper, pensjonsforetak, kredittinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og driver virksomhet i Norge.

§ 2 tredje ledd skal lyde:

Med hjemland menes i denne paragraf den stat, som er omfattet av EØS-avtalen, der en kredittinstitusjon, et forsikringsselskap, pensjonsforetak ellerforvaltningsselskap har fått tillatelse til å utøve sin virksomhet som sådan.

§ 4 første ledd skal lyde:

Dersom en kredittinstitusjon, et forsikringsselskap, pensjonsforetakellerforvaltningsselskap med hovedsete i Norge mister retten til å drive virksomhet, skal Kredittilsynet umiddelbart gi melding om dette til tilsynsmyndighetene i andre EØS-stater hvor institusjonen driver virksomhet.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen