Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskriftsendring til innskuddspensjonsloven

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 4-2 første ledd og lov av 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 1 fjerde ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

Nåværende del 5 oppheves.

Ny del 5 skal lyde:

Del 5: Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning med hjemmel i innskuddspensjonsloven § 4-2 første ledd

§ 5−1. Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning

(1) Arbeidstakere skal unntas fra medlemskap i en innskuddspensjonsordning dersom de er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning utenfor innskuddspensjonsloven, som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi. Foretakets adgang til å ha parallelle pensjonsordninger reguleres av innskuddspensjonsloven § 2-10 flg.

(2) Med kollektiv pensjonsordning utenfor innskuddspensjonsloven menes:

  1. Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse,
  2. Andre lovbestemte pensjonsordninger,
  3. Kommunale pensjonsordninger som omfattes av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. kapittel 10,
  4. Annen offentlig pensjonsordning i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap hvor ytelsene i hovedsak svarer til ytelsene i Statens Pensjonskasse,
  5. Annen privat kollektiv pensjonsordning i pensjonskasse, livsforsikringsselskap, bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

(3) Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning kan bare gjøres for arbeidstakere som er medlem av pensjonsordning etter annet ledd på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning. Dette gjelder likevel ikke når medlemskapet i pensjonsordning etter annet ledd er lovpålagt.

(4) Unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordning må gjelde alle grupper som har medlemskap i pensjonsordning etter annet ledd. Innskuddspensjonsordningens regelverk skal ikke være til hinder for at den enkelte arbeidstaker som er medlem av en pensjonsordning etter annet ledd, skal kunne velge å gå over til innskuddspensjonsordningen på tidspunktet for opprettelse av ordningen.

(5) Spørsmålet om unntak fra medlemskap i innskuddspensjonsordningen skal forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen til uttalelse. De berørte arbeidstakere skal også gis anledning til å uttale seg. En arbeidstakerorganisasjon kan uttale seg på vegne av sine medlemmer. Annet kan fastsettes i tariffavtale.

(6) Kredittilsynet avgjør ved enkeltvedtak om en pensjonsordning etter annet ledd gir ytelser av minst tilsvarende verdi, jf. første ledd.

§ 6-2 oppheves.

II

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1 Avkastning som tilfaller pensjonskapitalen

(1) Ved tilordning av avkastning til innskuddspensjonskapital forvaltet etter reglene i innskuddspensjonsloven § 3-2, kan livsforsikringsselskaper og pensjonskasser gjøre fradrag for tilleggsavsetninger i henhold til gjeldende regler. Avkastning i livsforsikringsselskap eller pensjonskasse omfatter ikke årets endring i kursreguleringsfondet.

(2) Tilordnet avkastning tillegges pensjonskapitalen.

III

Forskriftens del I trer i kraft straks.

Forksriftens del II trer i kraft 1. januar 2008.