Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 23.04.2019

Svartype: Uten merknad

Vi viser til Klima- og miljødepartementets brev 14.3.2019 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

Enkelte lovtekniske kommentarer blir sendt direkte fra Lovavdelingen.

Vedlegg