Høringssvar fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

Dato: 07.06.2019

Klima- og Miljødepartementet
Postboks 8013 DEP

0030 OSLO

Svar - Høyring av forslag til endringar i friluftslova og forslag til forskrift om fylkeskommunane sine oppgåver på friluftsområdet

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune gjorde i møte den 29.05.2019 fylgjande vedtak:

  1. Sogn og Fjordane fylkeskommune ser positivt på at ansvar knytt til statleg sikra område for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten vert overført til fylkeskommunane. Føresetnaden er at tilstrekkelege ressursar vert overført frå stat til fylkeskommune.

  2. Forskrifta om fylkeskommunane sine oppgåver på friluftsområdet bør vere klårare når det gjeld ansvaret til fylkeskommunane. Rammestyring bør leggjast til grunn.

  3. Statlege sikra friluftsområde bør døypast om til offentleg sikra friluftsområde.

Med helsing

Arne Monrad Johnsen

seniorrådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Mottakar (ar)

Klima- og Miljødepartementet Postboks 8013 DEP 0030 OSLO

Vedlegg