Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

Dato: 23.04.2019

Høringsuttalelse

Saken er lagt fram og behandlet i Vestfold fylkeskommunes Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 23.4.2019, med følgende bemerkninger:

Fylkesrådmannen støtter opp om forslag til endringer i friluftslivsloven. Endringene setter krav til kommunene om grundige vurderinger før vedtak om adferdsregler, ferdselsregler, sperring av stier mm vedtas. Dette for å sørge for at allmennhetens interesser ikke innskrenkes unødig. Fylkesrådmannen mener departementet likevel må legge opp til at det legges inn krav til kommunene om å sende over slike vedtak til fylkeskommunen til orientering.

Endringene i forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder er av redaksjonell betydning, og støttes også.

Fylkesrådmannen ser positivt på at fylkeskommunens samla arbeid innenfor friluftsliv blir forskriftsfestet. Dette vil øke fylkeskommunenes mulighet til et helhetlig arbeid innenfor fagfeltet. Samtidig vil det sannsynligvis føre til en enklere og mer effektiv saksgang i en del tilfeller. Forskriften viser en høy ambisjon på friluftslivsfeltet og det ligger godt tilrette for et helhetlig arbeid av god kvalitet i fylkeskommunene.

Fylkeskommunen har i dag allerede et godt etablert samarbeid med Skjærgårdstjenesten,og forslag på overførte oppgaver faller naturlig inn i dagens arbeid med Skjærgårdstjenesten.

Miljødirektoratet har laget en plan for nødvendig opplæring i forbindelse med de nye oppgavene innenfor statlig sikring av friluftslivsområder og Skjærgårdstjenesten. Den første samlingen er allerede gjennomført. Dette bidrar til å sikre god overføring av erfaringer og kunnskap. Fylkesrådmannen vil likevel påpeke at det forutsettes at det iforbindelse med opplæring vil bli overført all nødvendig dokumentasjon og arkivmateriale, slik at de statlig sikra friluftslivsområdene kan bli forvaltet på en god måte.Dette inkluderer fullstendig og korrekt bakgrunnsdata over områdene i kartbasen Naturbase.

Fylkesrådmannen registrerer at det er beregnet en samlet ressursbruk på 2,7 årsverk på landsbasis for å løse de skisserte oppgavene som skal overføres fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Ressursberegningene virker sterkt underestimert, og kan etter fylkesrådmannens vurdering ikke være i samsvar med volumet på de overførte oppgavene og forskriftens ambisjon for arbeidet på friluftslivsfeltet. Fylkesrådmannen ber derfor departementet om å revurdere omfanget av de økonomiske konsekvensene på nytt.

Saken i sin helhet legges ved.

Vedlegg