Høringssvar fra NHO Reiseliv

Dato: 03.06.2019

NHO Reiselivs svar på høringsnotat om endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftsområdet

NHO Reiseliv takker for muligheten til å delta i høringen. Vi er i hovedsak positiv til forenklingene som forslaget fremmer.

Mulighetene for friluftsaktiviteter har i store deler av Norge avgjørende betydning for reiseliv og turisme, og har stor betydning for hoteller og liknende bedrifter som ligger i nærheten av populære friluftsområder. Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst og helt avgjørende for hvor turister reiser, og om de kommer tilbake. Opplevelser gir merverdi til overnatting, restaurantbesøk, handel og transport. Våre tall viser at Opplevelsesbransjen er den av bransjene innen reiselivet som har hatt den høyeste omsetningsveksten i perioden 2004-2017, fra 8 milliarder kroner til 24 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 200 prosent, altså en tredobling. Dette har de klart gjennom å utvikle seg til å bli attraktive reisemål gjennom hele året, og reiselivsaktørene i denne bransjen har lyktes med å utvikle og selge unike opplevelser året rundt. Å sørge for gode rammebetingelser for denne næringen er derfor viktig for verdiskaping og sysselsetting i de fleste av landets fylker og kommuner.

Reiselivet er dessuten svært viktig for kommunene. Nasjonalt bidrar reiselivet med 4,4 milliarder kroner i skatteinntekter til kommunene. Det er mer enn både prosessindustrien (3,5 milliarder) og sjømatnæringen (1,6 milliarder), viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. Flere og flere ordførere blir klar over at det er i arbeidsintensive næringer, som reiselivsbedriftene, er de viktigste inntektskildene for kommunen pga den store andelen av personskatten kommunene får.

Et hotell eller en campingplass med lite overskudd og mange ansatte kan være en viktigere inntektskilde for kommunen enn en bedrift med store overskudd og få ansatte. Reiselivsnæringene er igjen avhengig av god tilgang, men også ansvarlig atferd i friluftsområdene.

Vi er derfor positive til at det er lokale og regionale myndigheter som nå får ansvar for å følge opp atferdsreglene for ferdsel i sin kommunes friluftsområder. De kommunestyrer som satser på reiselivet ved riktig balanse mellom ferdsel og ansvarlig atferd, legger til rette for en bærekraftig vekst og som tar hensyn til natur, miljø og fastboende, og vil kunne få flere arbeidsplasser og økte inntekter som kan brukes til andre viktige kommunale oppgaver.

Vi er også i hovedsak positive til at fylkeskommunene skal få ansvar for flere oppgaver, inkludert forvaltningen av statlig sikrede friluftsområder. Når vi ser at det i dag brukes 2,7 årsverk i miljødirektoratet og fylkesmennene totalt for dette arbeidet, er vi allikevel bekymret for at dette kan bli svært fragmenterte stillinger fordelt på 10 fylker, og kan være vanskelig å besette disse med nødvendig faglig kompetanse. Vi forventer at det vil være anledning og plikt for fylkesadministrasjonene å hente faglige råd fra eksperter, slik at fylkeskommunene får riktig kunnskap som beslutningsgrunnlag.

Med hilsen

Kristin Krohn Devold
Administrerende direktør
NHO Reiseliv