Høringssvar fra Syklistenes Landsforening, Norsk organisasjon for terrengsykling, Norges Cykleforbund

Dato: 07.06.2019

Høringsuttalelse til forslag til endringer i friluftsloven

Syklistenes Landsforening (SLF), Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) og Norges Cykleforbund (NCF) er bekymret for at endringsforslaget i friluftsloven vil gjøre at fylkesmannen ikke lenger vil ha samme kontrollfunksjon over friluftlivssaker. Dette kan føre til at private forslag til kommunen om ferdsels- og oppholdsrestriksjoner ikke ivaretar allemannsretten og allmennhetens interesser, men bare privatrettslige forhold.

Vi er bekymret for at det ikke finnes kompetanse på kommunalt nivå til å se helheten når en grunneier henvender seg til kommunen med ønske om ferdselsbegrensninger.

Lovforslaget kan gjøre at relativt like saker ikke får lik behandling på tvers av kommuner. Forslaget er ikke i tråd med Stortingsmelding for Friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016), hvor regjeringen ønsker enkle ferdselsbestemmelser i utmark, «slik at det åpnes for nye ikke-motoriserte ferdselsformer i friluftslivet». Et lovforslag hvor et kommunestyre kan vedta ferdselsrestriksjoner uten et overordnet kontrollorgan, vil kunne gi motsatt resultat.

I flere av sakene hvor NOTS har jobbet med ferdselsforbud, ville forslagene til forbud blitt stående som gyldige med disse lovendringene. Eksempler er Hamborgstrømskogen i Drammen, Bingsfoss i Sørum og Ljanskollen i Oslo. Det samme gjelder et forslag om totalforbud mot sykling på sti i store deler av fjellene i Bergen, der både NCF og NOTS var aktive for å få stoppet forbudet. I alle disse sakene har forslagene om forbud blitt stoppet nettopp fordi fylkesmannen har sett på helhetlige konsekvenser av forslagene.

SLF, NOTS og NCF opplever at holdninger til tur- og terrengsykling i utmark fra tid til annen er basert på fordommer som ikke er tuftet på forskning og kunnskap. Mens enkelte aktører er positive til terrengsykling kan andre representanter for samme gruppe være negative et annet sted i landet, for eksempel grunneiere.

Hvis det blir et mangfold av ulike ferdsels- og oppholdsrestriksjoner på tvers av kommunegrenser, kan det skape en barriere for allmennheten til å drive friluftsliv. Det er negativt om det nå skapes et grunnlag for en juridisk situasjon som vil kunne variere sterkt fra sted til sted og over tid. På en lengre sykkeltur som tilfeldigvis krysser kommunegrenser, vil man uforvarende kunne havne i områder med ferdselsrestriksjoner. Regelverket for syklister og andre friluftsfolk bør være intuitivt og forvaltes og håndheves så likt som mulig over hele landet.

Når kommunene selv kan fatte lokale vedtak om ferdsels- og oppholdsrestriksjoner så kan allemannsretten svekkes hvis det blir ulik praktisering og håndheving på tvers av kommunegrensene.

SLF, NOTS og NCF oppfatter det også som krevende at ansvar for forvaltning av friluftsliv flyttes til kommunene uten at man først har sikret at disse har nødvendig plan, natur- og friluftslivskompetanse.

Vedlegg