Høringssvar fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Dato: 06.06.2019

Fellesnamda for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune behandlet høringen 29. mai 2019, og vedtok følgende høringsinnspill:

Fellesnemnda i Vestfold og Telemark fylkeskommune…

• ..støtter forslaget om at fylkeskommunene overtar et større ansvar for offentlig sikrede friluftsområder og Skjærgårdstjenesten

• ..ber om at overføring av ansvar på friluftsloven reguleres gjennom lov, ikke forskrift. Fylkeskommunene må ha frihet til selv å utforme hvordan ansvaret skal ivaretas.

• ..slutter seg til at oppgaver som handler om ivaretagelse og forvaltning av statens eiendomsrett bør bli værende hos fylkesmennene

• ..slutter seg til at fylkeskommunenes innsigelsesrett må ha utgangspunkt i vesentlig regionale interesser

• ..støtter at rammefinansiering må ligge til grunn for finansiering av kommunal sektor, og at finansiering av Skjærgårdstjenesten ikke skal øremerkes. Videre forutsetter fellesnemnda at oppgaveoverføringen fullfinansieres av staten

Saken i sin helhet og Fellesnemdas vedtak legges ved som vedlegg.

Vedlegg