Høringssvar fra Helse Møre og Romsdal HF

Dato: 25.02.2021

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) takkar for høvet til å gi innspel til høyringa om å gje farmasøytar midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i høve vaksinasjonsprogrammet mot covid-19. HMR støttar forslaget om å gi farmasøytar midlertidig rett til å rekvirere vaksinar mot covid-19, og ser det som eit godt tiltak for å auke andelen vaksinerte raskt og frigjere anna helsepersonell til andre oppgåver om naudsynt. Vi har ikkje andre kommentarar til høyringa om rekvireringsrett for farmasøytar for vaksiner mot covid - 19.