Høringssvar fra Boots Norge/Alliance Healthcare Norge

Dato: 19.02.2021

Referansenr: 21/640

Høringssvar til Høring- Forslag om endringer i forskrift 27. april 1988 nr. 455. Forslag om å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19

Boots Norge/Alliance Healthcare Norge viser til departementets høringsnotat av 11.02.21 med høringsfrist 25.02.2021 med forslag om å gi farmasøyter rett til å rekvirere covid-19 vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram. Boots Norge/Alliance Healthcare Norge stiller seg positiv til dette forslaget og mener et vedtak om å gi farmasøyter rett til å rekvirere covid-19 vaksiner vil kunne bidra til å sikre tilgang til covid-19 vaksinering for befolkningen. Vi ser på det som avgjørende at retten til rekvirering kommer på plass raskt, farmasøytene er klare til å rekvirere med det samme det blir behov for dette. Dette har bakgrunn i at nødvendige forberedelser til rekvirering må påregnes å ta noe tid.

Boots Norge/Alliance Healthcare Norge stiller seg positiv til å samarbeide med kommuner som ønsker bistand til vaksinering av sin lokale befolkning, både i forhold til utlån av personale til kommunens vaksinasjonsdestinasjoner, men også i forhold til å kunne foreta vaksinasjon i apotekenes lokaler hvis dette sees på som den hensiktsmessig i forhold til kommunenes kapasitet og ønsker.

Apotekene har per i dag flere hundre vaksinatører som har gjennomgått opplæring i henhold til bransjestandarder for vaksinering, og som har erfaring i å sette ulike vaksiner. Retten til rekvirering av vaksiner mot sesonginfluensa, som ble gitt apotekfarmasøytene i 2020, har gitt farmasøytene kunnskap om og erfaring i å håndtere også denne siden av vaksinasjonsarbeidet. Rekvisisjonsrett for covid-19 vaksiner vil gi apotekene mulighet til å yte et viktig bidrag i samfunnets arbeid for å slå ned den pågående pandemien og gi kommunene muligheten til å benytte de ressursene som ligger i apotekene, også ved å bruke apotekene som en effektiv del av kommunens vaksinasjonsplan. Vaksinasjon i apotek, som inkluderer at apotekfarmasøytene kan rekvirere vaksiner, vil etter vårt syn kunne forenkle tilgang til vaksinering for befolkningen samt senke terskelen for at befolkningen vil la seg vaksinere.

Faglig forsvarlighet er grunnleggende for all vaksinasjon i apotek. Fokuset på dette er stort både i den teoretiske og praktiske delen av opplæringen. Som en del av opplæringen av helsepersonell i apotek ligger også opplæring i håndtering av eventuelle reaksjoner ved vaksinering. For at vaksinasjon skal kunne gjøres faglig forsvarlig er det viktig at farmasøytenes rekvireringsrett også omfatter andre legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen, slik forslaget til endringen av forskriften også inkluderer.

Oppsummering

Farmasøytenes rett til rekvirering av covid-19 vaksiner vurderes som et viktig element i utnyttelsen av de ressursene som ligger i apotekene i forhold til å kunne bistå kommunene ved vaksinering av befolkningen. Boots Norge/Alliance Healthcare Norge stiller seg positiv til forslaget om endring av forskrift 27. april 1988 nr. 455. Endringen bør effektueres raskt for å gjøre det mulig å ha apotekfarmasøyter klare til rekvirering når det oppstår behov for dette.