Høringssvar fra Norsk Medisinaldepot A/S

Dato: 24.02.2021

Norsk Medisinaldepot A/S (NMD) støtter at farmasøyter gis rekvireringsrett for covid-19-vaksiner.

Bakgrunn

Mange apotek har opplevd at de har blitt kontaktet av egen kommune, som ønsker at apoteket skal bidra i covid-19-vaksinerings arbeidet. Dette ved å leie apotekpersonale til massevaksinasjon i kommunens regi eller at det tilbys vaksinering på vegne av kommunen, i de lokale apotekene.

Det er nå nesten 1000 apotek i Norge. De er spredt over hele landet. Det er ca 4000 sertifiserte vaksinatører og ca 2000 farmasøyter, som allerede har rekvireringsrett for influensavaksine.

Det er høy tillit til apotek i den Norske beholdningen. De er vant til å gå på apotek og apotek vil trolig kunne tilby en større tilgjengelighet både i forhold til når og hvor pasienten ønsker å få vaksinen satt, med apotekenes beliggenheter og lange åpningstider.

Apotekenes mulige bidrag

Apotekene vil kunne avlaste kommunene og det helsepersonellet som til nå har vært tatt ut av sine daglige pleie- og omsorgsfunksjoner. Apotekene vil, i tillegg til sin ordinære apotekdrift, kunne tilby vaksinering i tråd med den enkelte kommunes behov.

For at dette skal kunne gjøres på en smidig måte og føre til en reell ressursbesparelse for kommunene, er det viktig at apotekfarmasøyter gis rekvireringsrett for Covid-19 vaksinene.

Det vil også gi den mest sømløse pasientopplevelsen, at de kan komme til apoteket og få alt tilrettelagt og utført der.

Det er også viktig at rekvireringsretten trer i kraft så raskt som mulig, da det ellers vil være vanskelig å planlegge for hvordan apotekene kan bidra.

Iverksetting av endret lov

NMD støtter at kommunefarmasøyter også bør får rekvireringsrett, men det er færre enn 20 kommunefarmasøyter spredt over hele landet, så for å få bidratt og hjulpet mange bør alle apotek- og kommune farmasøyter få rekvireringsretten med en gang, om et positivt vedtak blir fattet.

Utsatt/usikker ikrafttredelse vil bety forsinkelser i planleggingen for apotekene, med risiko for at avtaler og ordninger ikke er på plass når kommunen trenger hjelp fra apotekene, – det vil kunne føre til ytterligere forsinkelser i vaksineringen som igjen kan føre til at vi må leve med restriksjoner og usikkerhet i forhold til smitte og risiko for alvorlig sykdom, lengre enn nødvendig. Det er også trolig at det vil være behov for årlig beskyttelse mot Covid-19 viruset i årene som kommer, slik at vi anbefaler at denne rekvireringsretten blir permanent. Dette vil skape en større forutsigbarhet og at kommunene da vil vite at de har en aktør som de også kan få hjelpe av i fremtiden.

Konklusjon

NMD anbefaler at det gis rekvireringsrett til apotek- og kommunefarmasøyter og at denne gjøres gyldig så snart behandlingen av forslaget er ferdig. Det anbefales også at denne rekvireringsretten gis som en permanent rett.