Høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Dato: 17.02.2021

Forslag om å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19

Norsk Manuellterapeutforening viser til høringsbrev av 11. februar 2021 og takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse.

Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter har ifølge rekvireringsforskriften adgang til å rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa som skal administreres i apoteket. De har iflg. forskriften ikke rett til rekvirere til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19.

Tilgangen til covid-19-vaksiner på nåværende tidspunkt tilsier ikke at det er behov for flere rekvirenter. FHI og Helsedirektoratet peker imidlertid på at det ved økt vaksinetilgang er en reell fare for at det vil være mangel på helsepersonell med rett til å rekvirere vaksiner til pasient (ordinere), og med dette beslutte om enkeltpasienter skal gis vaksinen,

NMF støtter derfor departementets forslag om å forskriftsfeste en rett for provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter til å rekvirere vaksiner mot covid-19. Tidspunktet for når retten eventuelt trer i kraft, besluttes senere. Den midlertidige rekvireringsretten må også omfatte legemidler som er og kan være nødvendig i forbindelse med administrering av vaksinen, eksempelvis adrenalin.