Høringssvar fra UiT Norges Arktiske Universitet/Institutt for farmasi

Dato: 22.02.2021

Uttalelse angående høring om å gi farmasøyter midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot COVID-19.

Hensikten er å øke vaksinekapasiteten, og vi er enige i at å gi farmasøyter mulighet til rekvirering vil bidra til dette. Vår hovedinnvending til forslaget er at vi ikke ser hvorfor ordningen skal begrenses til farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet.

Kompetansen på vaksinering innen farmasøytprofesjonen foreligger primært hos apotekfarmasøyter (med sertifisering) som har hatt erfaring med influensavaksinering siden dette ble innført for en del år tilbake. Kommunefarmasøytene er til sammenligning svært få og er i mindre grad direkte involvert i pasientkontakt. Med mindre de har erfaring fra apotek, vil de også ha begrenset kompetanse på vaksinering sammenlignet med apotekfarmasøyter.

Vi ser argumentet med at selve vaksineringen kan foregå i apotek uten at farmasøytene nødvendigvis har rekvireringsrett, men denne løsningen vil innebære et unødvendig og forsinkende mellomledd, og involverer helsepersonell (lege, helsesykepleier) som kunne brukt denne tiden til andre oppgaver. Det er dessuten ingen punkter under overskriften «Faglig forsvarlighet» som taler mot at apotekfarmasøyter med sertifisering inkluderes i ordningen.

Apotekene har på plass retningslinjer for vaksinering mot sesonginfluensa, og har flere års erfaring med dette. En midlertidig utvidelse til å omfatte covid-19-vaksine, med tilhørende retningslinjer, vil kreve lite tilpasning og opplæring.

Å gi farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet midlertidig rekvireringsrett for covid-19-vaksine er en start, men det er først ved å inkludere apotekfarmasøyter (med vaksinesertifisering), at man vil få en reell økning i kapasiteten.