Høringssvar fra NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og OsloMet - Storbyuniversitetet

Dato: 05.03.2021

Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsfrist 07.03.2021

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OsloMet - storbyuniversitetet

Høringssvar - Forslag om endring i innreiserestriksjonsloven – innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse og bortvisning for brudd på test- og registreringsplikt

Gjennom det siste året har Universitets- og høyskolesektoren (UH) hatt store utfordringer knyttet til rekruttering av forskere internasjonalt. I en sektor hvor kompetanse og kvalifikasjoner spiller en avgjørende rolle for å kunne drive utdanning, forskning og innovasjon på et høyt internasjonalt nivå på både kort og lang sikt, må institusjonene rekruttere en stor andel fra utlandet. Rekrutteringen til de offentlige UH-institusjonene styres i tillegg av kvalifikasjonsprinsippet (Statsansatteloven § 3, første ledd) som sier at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i ledig stilling, også EU forskriften for å fremme mobile forskerkarrierer «Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R)» er viktig her. Ofte opplever institusjonene at den best kvalifiserte kommer fra utlandet og må legge til rette for det. Konkurransen er stor og omdømme og tiltrekningskraft er svært viktig for Norge som kunnskapsnasjon.

Rekruttering pågår kontinuerlig også gjennom pandemien og de fleste UH institusjonene har opprettholdt tilsvarende volum på rekruttering som i et normalt år for at Norge fortsatt skal være et attraktivt land for forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker at ansatte i akademiske stillinger til UH sektoren fortsatt skal være del av unntakene i innreiserestriksjonene. Det nåværende innreisestoppen har ført til at et stort antall ansatte og gjesteforskere sitter på vent i utlandet for å starte sitt arbeid i Norge. Konsekvensene er forsinkelser i forskningsprosjekter, på sikt dårligere utdanningstilbud og ikke minst at sektoren mister dyktige ansatte siden de beste kandidatene forbinder flytting til Norge med stor risiko I et lengre perspektiv er dette svært uheldig, ikke bare for UH sektoren, men for Norges konkurranseevne om de beste talentene. Nyansatte som ikke får startet sitt arbeide eller forskning i Norge lever nå i limbo mellom to eller flere land, noe som ikke bare skaper en karriereforsinkelser, men innreiserestriksjonene medfører stor økonomisk risiko og problemer med visum situasjon da en forskerkarriere er mobil mellom ulike land. Det er mange grupper som kommer til universitetene for å drive forskning og undervisning. Verst går det utover de unge forskerne som er i starten av karrieren ph.d. eller postdoktor.

I forslag til ny lov åpnes det for at når som helst kunne nekte innreise for grupper med langsiktig arbeidsavtale som står på trappene til å flytte til Norge som allerede har fått innvilget opphold. Det er vesentlig forskjell om du skal flytte til et nytt land til en ny jobb med en langvarig kontrakt enn midlertidige oppdrag i Norge. UH sektoren rekrutterer i hovedsak med utgangspunkt i relativt langvarige arbeidskontrakter, sektoren har gode rutiner for karantene opphold og klare retningslinjer for mottak av internasjonalt ansatte. En langvarig lukket grense for de som skal komme til Norge for å bosette seg er svært ugunstig og krevende for en sektor som i stor grad rekrutterer personell med høy kompetanse i konkurranse med hele verden. Vi ber derfor om at ansatte med arbeidskontrakt på ett år eller lenger knyttet til UH sektoren, får unntak fra innreiserestriksjonene. I tillegg forventer vi at de unntakene som UH sektoren har fått i innreiseregulativet tidligere opprettholdes.

På vegne av,

NTNU

Arne Kr. Hestnes, HR- og HMS-sjef - Avdelingsdirektør

OsloMet - storbyuniversitetet

Geir Haugstveit, HR direktør