Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 05.10.2021

Deres ref.: 2021/1622-1/FD II 5/ANWA Vår ref.: Dato: 04.10.2021

Norges Røde Kors’ høringssvar til forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett

Det vises til brev fra Forsvarsdepartementet av 08.09.2021 der departementet ber om høringsinstansenes syn på om Norge bør inngå tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA, samt innspill til de foreslåtte lovendringer.

Norges Røde Kors har innspill til avtalens humanitærrettslige side og ønsker å rette fokus på to problemstillinger avtalen berører.

Artikkel I

Avtalens artikkel I understreker at avtalen skal utføres med full respekt for norske folkerettslige forpliktelser, herunder når det gjelder visse våpentyper. I bestemmelsens neste setning understrekes at ingenting i avtalen endrer norsk politikk med hensyn til kjernefysiske våpen. Kjernefysiske våpen er ikke den eneste våpentypen der Norge og USA har avvikende folkerettslige forpliktelser. For eksempel er Norge tilsluttet Ottawakonvensjonen og klaseammunisjonskonvensjonen som forbyr bruk, lagring, produksjon og overføring av henholdsvis anti-personellminer og klaseammunisjon. Disse konvensjonene er ikke USA tilsluttet.

Norges tilslutning til konvensjonene innebærer at å tillate overføring av disse våpnene til norsk jord vil utgjøre et brudd på konvensjonenes artikkel 1, som forbyr overføring av våpentypene direkte og indirekte, samt å gi bistand, oppfordre eller fremkalle handlinger i strid med konvensjonen. Norges forpliktelser til konvensjonene innebærer altså at disse våpentypene ikke kan benyttes på norsk jord, selv ikke når det er utenlandske styrker som frakter dem og benytter seg av dem. Å tilrettelegge for amerikansk oppbevaring og potensiell bruk av disse våpentypene på norsk jord, vil følgelig være i strid med konvensjonenes første artikler.

Avtalens artikkel I innebærer således at våpen som kjernefysiske våpen, anti-personellminer og klaseammunisjon ikke kan fraktes til eller lagres på norsk territorium, i henhold til konvensjonene. Røde Kors er imidlertid bekymret for at avtalen ikke tilstrekkelig tydeliggjør dette. Ordlyden gjentas i flere artikler i avtalen, uten at det utdypes nærmere hva begrensingen innebærer. Røde Kors mener det må tydeliggjøres at amerikanske styrker ikke kan bruke, lagre, produsere eller overflytte våpen som er forbudt etter norske forpliktelser, slik som anti-personellminer eller klaseammunisjon, til eller på norsk jord.

Videre er Røde Kors bekymret for at avtalen ikke tydeliggjør at dette også gjelder fremtidige folkerettslige forpliktelser. Røde Kors mener avtalen må utføres med full respekt for Norges nåværende og fremtidige

folkerettslige forpliktelser, slik at en eventuell tilslutning til andre konvensjoner, resolusjoner eller lignende vil kunne ha betydning for avtalen.

Artikkel XXVIII

Avtalens artikkel XXVIII regulerer amerikanske styrkers tilgang på forsyningstjenester og radiospektrum. Dette er i stor grad sivil infrastruktur som også benyttes av norsk, og etter avtalen amerikansk, militære. Bruk av sivil infrastruktur til militære formål medfører at sivile objekter kan bli ansett som lovlig mål, og lovlig angripes etter krigens folkerett – til tross for at dette medfører skade for sivilbefolkningen.

Dersom amerikanske styrker tar i bruk norsk, sivil infrastruktur kan dette potensielt utvide spekteret for når infrastrukturen er å anse som lovlig mål, sammenlignet med når kun norske militære styrker bruker infrastrukturen. Dette gjelder særlig dersom USA skulle befinne seg i en væpnet konflikt Norge ikke er part til.

Norges Røde Kors etterspør en vurdering av den humanitærrettslige betydningen av å tillate amerikanske militære styrker å bruke norsk, sivil infrastruktur.

Med vennlig hilsen

Ivar Stokkereit
Enhetsleder, enhet for humanitære verdier og folkerett

og

Helene Lindblad Walløe
Juridisk rådgiver, enhet for humanitære verdier og folkerett