Høringssvar fra Norges Taxiforbund

Dato: 17.03.2023

Innspill i forbindelse med høring om lov om infrastruktur alternativt drivstoff og forskrift om betalingsløsning for betaling ved lading av elektrisk drevet kjøretøy. Det vises til høringsnotat datert 07.02.2023 hvor Norges Taxiforbund er en av høringsinstansene. Norges Taxiforbund er en landsdekkende arbeidsgiverorganisasjon for løyvehavere. Norges Taxiforbund organiserer over 3000 taxieiere over hele landet. Norges Taxiforbund sine merknader til høringen. Norges Taxiforbund stiller seg positive til å innføre krav om kortbetaling og prisopplysning. Norges Taxiforbund påpeker viktigheten av at prisene skal være synlige og at det må være enkelt å få ut kvittering til dokumentasjon. Taxinæringen har en viktig rolle i den offentlige transport, kjøring av syke, skolebarn, blinde, pasienter og brukere, eldre og forflytningshemmende mv, samt fungerer som ett supplement til kollektivtrafikken. Ved å elektrifisere taxinæringen er det viktig at ladere skal være lett tilgjengelig for alle slik at tilbudet for forbrukerne ikke blir dårligere grunnet mangler på lader. Flere og enklere tilgang til offentlige tilgjengelige ladepunkter er klart nødvendig for å kunne gi et godt tilbud til taxieiere som ofte er avhengig av å kunne lade ad hoc. Norges Taxiforbund er av den oppfatning av at løsning med direktebetaling med bankkort på laderen er den løsningen som fungerer for alle og bør være en minimumsløsning. Videre er Norges Taxiforbund av den oppfatning av at prisene må være synlige fra gaten i likhet med andre drivstoff som selges på energistasjoner. Dette for å sikre at prisen som betales for å lade et elektrisk drevet kjøretøy som er tilgjengelig for allmennheten blir rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende. Prisavviket må videre ikke være uforklarlig dyrere ved kortbetaling.

Vedlegg