Høringssvar fra ZERO

Dato: 17.03.2023

ZERO vil takke for muligheten til å komme med innspill på høring til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift.

ZERO støtter forskriftsendringen. En elektrifisering av personbilparken i Norge er avgjørende for å kutte utslipp og bidra til at målet om 55 prosent utslippskutt i Norge innen 2030 nås. Vi mener det er viktig å få på plass sømløs betalingsløsninger for hurtiglading av elbil. Elbiler skal erstatte dagens fossilbiler og være normalen for bilbrukere nå og fremover. Målet er at hele personbilparken skal bli utslippsfri, i hovedsak gjennom elektrifisering, da må også lading og hurtiglading være være enkelt og tilgjengelig. Dette er viktig for forbruker, men også viktig for å sikre en videre høy utskiftningstakt fra fossilt til fornybart for personbilene. Hvis hurtiglading er vanskelig og komplisert, kan dette bidra til at noen velger elbilen bort.

Det referes i høringe til at “ Ifølge Transportøkonomisk institutt må elbilbrukerne forholde seg til 20 ulike aktører, 20–30 apper og 13 betalingssystemer for å få tilgang til all ladeinfrastruktur i Norge.” Når stadig større deler av befolkningen skal over på elbil, må betalingsløsningen for hurtiglading bli betraktelig enklere enn i dag. Kortbetaling er normen for de fleste betalinger ellers i samfunnet, og er derfor et naturlig valg som sikrer gjenkjennbarhet og enkelhet for bruker. Dette underbygges også av Elbilforeningens spørreundersøkelse hvor 80 prosent ønsker å kunne betale med kort.

Vi støtter elbilforeningens forslag til endring av ordlyden i foreslått § 2. Virkeområde.

Det står i § 2. Virkeområde at::

«Forskriften gjelder for virksomheter som etablerer eller drifter et offentlig tilgjengelig

ladepunkt eller en ladestasjon for lading av elektrisk drevet kjøretøy. Forskriften

gjelder for ladepunkt med et effektuttak over 50 kW.»

Flere hurtigladere er i dag på 50 kW. Slik forslagets formulering står, vil hurtigladere på 50 kW falle utenfor. Det mener vi er uheldig, da forskriftsendingen bør gjelde alle hurtigladere, fra og med 50 kW. Vi støtter derfor elbilforeningen i at ny tekst bør lyde:

«Forskriften gjelder for virksomheter som etablerer eller drifter et offentlig

tilgjengelig ladepunkt eller en ladestasjon for lading av elektrisk drevet

kjøretøy. Forskriften gjelder for ladepunkt med et effektuttak fra og med 50 kW

og oppover.»

Følgelig må også «Merknader til de enkelte bestemmelsene» oppdateres som over.

ZERO støtter dato for ikrafttredelse av loven.

ZERO ser også frem til videre arbeid også med ettermontering på eksisterende hurtigladere.