Høringssvar fra Grønt landtransportprogram

Dato: 16.03.2023

Vi viser til brev datert 7. februar 2023. Som en oppfølging av nasjonal ladestrategi foreslår Samferdselsdepartementet endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og ny forskrift som legger til rette for kortbetaling ved lading av elbil.

Grønt landtransportprogram (GLP) støtter forslagene til endringer i lov og forskrift, men vil påpeke at fristen som gis for ikrafttredelse oppleves svært kort for ladeoperatørene. Samtidig er brukerne av ladestasjonene opptatte av enhetlig og enkle betalingsløsninger og imøteser felles regelverk for dette. Det er en fordel at evt pålegg om kortbetaling innføres raskt, slik at ikke mange alternative løsninger får befeste seg. Men det bør foregå i dialog med bransjen slik at ikke opprettelsen av ladestasjoner forsinkes av ny forskrift, blant annet som følge av økte kostnader og mangel på tilpasning av utstyr.

Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 og klimaløftet gir ambisiøse mål om at utslippene fra transport skal halveres innen 2030. Skal målene nås, er det helt avgjørende at offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge biler kommer på plass så snart som mulig, i takt med økningen i utrullingen av elektriske varebiler og tunge lastebiler. Det er en forventning om at betalingsløsninger for næringstransporten skal være brukervennlig og enhetlig, og GLP mener derfor det er bra at lov- og forskriftsendringen har denne hensikten.