Høyringssvar frå Kriminalomsorgsdirektoratet

Dato: 09.11.2021

HØRINGSSVAR FRA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL STATSANSATTELOVEN

Vi viser til høringsbrev av 12.08.21.

Forslaget til forskriftsendringer er sendt til underliggende regioner og enheter og til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Tilbakemeldingene er at de er svært positive til endringene som foreslås.

Kriminalomsorgsdirektoratet kommentarer til forslagene:

1. Unntak fra utlysningsplikt ved overgang til fast stilling når en ansatt har konkurrert seg til en midlertidig stilling

En lignende ordning var tidligere fastsatt i kriminalomsorgens personalreglement med hjemmel i tjenestemannsloven. Muligheten til å fastsette unntak fra kunngjøringsplikten ble ikke videreført i statsansatteloven og opphørte dermed ved ikrafttredelsen av nytt personalreglement 01.07.18.

Det er flere grunner til at vi anser det som hensiktsmessig og positivt at arbeidstakere ansatt i midlertidige stillinger med hjemmel i statsansatteloven (sal) § 9 første ledd bokstav a, b eller e i konkurranse etter ekstern utlysning kan ansettes fast uten ny utlysning.

Et slikt unntak vil kunne bidra til at midlertidige stillinger fremstår som mer attraktive slik at man får flere gode arbeidssøkere med relevant kompetanse og bakgrunn til å søke også på midlertidige stillinger.

Unntaket vil også kunne bidra til å beholde kompetent arbeidskraft i virksomheten over tid. Slik regelverket er nå er det knyttet mye usikkerhet til hvorvidt midlertidige ansettelser forlenges, eller når eventuelle faste stillinger lyses ut, og om vedkommende da vil nå opp i konkurransen også i runde to. Det kan derfor allerede tidlig i et midlertidig ansettelsesforhold medføre at den ansatte søker andre faste stillinger utenfor virksomheten av frykt for å stå uten jobb når det midlertidige ansettelsesforholdet opphører. Da mister virksomheten ofte svært kompetente medarbeidere til andre arbeidsgivere.

Vi er videre enig i at dagens regelverk i noen tilfeller fører til det som kan oppfattes som skinnprosesser når stillinger må lyses ut selv om man har en meget godt kvalifisert søker som er ønsket i stillingen videre. Det er også utfordrende å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser med interne kandidater. Disse vil ofte vil ha en stor fordel fordi de kjenner stillingen og virksomheten, i motsetning til eksterne søkere. Det svekker virksomhetens omdømme dersom man har mange prosesser hvor ingen eksterne når opp i konkurransen mot interne søkere.

Vi er enig at det muligheten for fast ansettelse må være oppgitt i kunngjøringsteksten for at unntaket skal komme til anvendelse. Det bør ikke rutinemessig skal tas med i utlysningsteksten, men bero på en reell og konkret vurdering av arbeidsgivers behov. Det vil kunne være utfordrende å forutsi et framtidig behov. Særlig gjelder dette dersom den som ansettes midlertidig skal være vikar for noen som er langtidssyke eller har permisjon ved overgang til annen stilling. Vi mener imidlertid dette kan ivaretas ved å sørge for en god dialog med den som opprinnelig «eier» stillingen i forkant av utlysningen.

Forutsetning for å benytte unntaket må være at den som er ansatt midlertidig fungerer godt i stillingen. Det er derfor viktig at det ikke danner seg oppfatning av at den midlertidige ansatte rutinemessig har rett til fast stilling. I de tilfellene det er aktuelt å bruke unntaket anbefaler vi derfor at arbeidsgiver skal utarbeide et kort saksframlegg til ansettelsesrådet som begrunner hvorfor stillingen ikke skal lyses ut.

Det er viktig, slik det foreslås, at ansettelser etter sal. § 9 første ledd c og d ikke omfattes av unntaket. I kriminalomsorgen er fengselsbetjenter midlertidig ansatt i pliktåret etter gjennomført fengselsbetjentutdanning, jf. forskrift til sal § 4 (1) (praksisarbeid). Det er ikke alle som får avtjene pliktåret på det stedet i landet de ønsker å bosette seg. Det er viktig å sikre mulighet for geografisk mobilitet etter pliktåret slik at alle pliktårsbetjentene aktivt må søke stillinger som lyses ut. En mulighet for at disse kunne bli fast ansatt uten ny kunngjøring ville ikke være ønskelig.

Vi er også enig med departementet i at kravet til konkurranse står særlig sterkt til lederstillinger. Unntaket bør derfor ikke gjelde for lederstillinger med personalansvar.

2. Unntak fra krav om offentlig utlysning ved midlertidig ansettelse i inntil to år av personer som arbeids- og velferdsetaten har innvilget foreløpig lønnstilskudd

Kriminalomsorgen jobber aktivt med å nå målene i inkluderingsdugnaden. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Samtidig oppgir enhetene at det er utfordringer med å få kvalifiserte søkere fra målgruppen. Noe av årsaken kan være høye kompetansekrav. En stor andel av stillingene i kriminalomsorgen krever etatsutdannelse, og det stilles krav knyttet til helse, fysikk og uttømmende politiattest. Videre har vi erfart at søkere fra denne gruppen ofte ikke når opp ved ordinær rekrutteringsprosess i konkurranse med andre bedre kvalifiserte søkere.

Vi anser derfor forslaget som vil åpne for midlertidig ansettelse i to år uten utlysning som et godt virkemiddel for å nå målet med inkluderingsdugnaden. Et slikt unntak vil i større grad gi gruppen mulighet for å få verdifull arbeidserfaring, samt til å øke og utvide kompetansen sin over en lengre periode. Det vil bidra til at de står sterkere i ordinære rekrutteringsprosesser senere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kriminalomsorgen tilstreber å gjennomføre grundige rekrutteringsprosesser med flere intervjurunder og referanseinnhenting. Det er ressurskrevende både menneskelig og økonomisk. Det vil derfor være en betydelige besparelse når det i enkelte tilfeller ikke lenger vil være nødvendig å gjennomføre to rekrutteringsprosesser for samme stilling.

Susanne Nor
HR-direktør

Hege Marie Hauge
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.