Høyringssvar frå Diskrimineringsnemnda

Dato: 06.10.2021

Vi viser til invitasjon til høring av endringer i forskrift til statsansatteloven.

Diskrimineringsnemnda er positiv til forslaget om at midlertidig ansatte som har konkurrert seg inn i en stilling, kan få fast stilling uten ny utlysning.

En slik endring vil gjøre det lettere for statlige organer å beholde midlertidig ansatte som gjør godt arbeid. Det er en fordel for det eksisterende arbeidsmiljøet, ved å unngå uro og usikkerhet rundt spørsmålet om videre ansettelse. Det vil også være ressursbesparende å ha anledning til å la være å ta en ny utlysning av stillingen. Siden det allerede har vært konkurranse om den midlertidige stillingen, ser ikke nemnda at det vil være ulemper knyttet til manglende utlysning i disse tilfellene. For at de ansatte skal ha medvirkningsmuligheter i ansettelsesprosessen, blir det da viktig at øvrige krav til prosess i statsansatteloven fastholdes også ved slike ansettelser, slik forslaget også legger opp til.

Muligheten for å ansette noen midlertidig er begrenset. Slik nemnda ser det, vil det derfor være vanskelig å allerede på utlysningstidspunktet signalisere at det er muligheter for at stillingen kan bli fast. Dersom det skal stilles et slikt krav, for å kunne ansette noen fast uten ny utlysning, vil det nesten måtte stilles et slikt krav rutinemessig i utlysningene. Dette for å sikre seg mot å gå glipp av denne muligheten dersom det skulle vise seg at oppgavene blir permanente eller behovet for fast ansettelse av andre grunner blir aktuelt.

Diskrimineringsnemnda er også positiv til forslaget om å kunne unnlate utlysning for midlertidige stillinger med inntil to års varighet, der arbeids- og velferdsetaten yter lønnstilskudd.

Slik Diskriminerinsnemnda ser det, vil dette kunne være et egnet tiltak for å styrke arbeidet med et inkluderende arbeidsliv for alle. Det vil kunne gjøre at personer som opplever utfordringer på arbeidsmarkedet lettere vil kunne få seg arbeidserfaring, og dermed lettere vil kunne vinne frem i konkurransen om å få seg fast jobb. Dette unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet er såpass avgrenset at de negative konsekvensene av et slikt unntak blir små, samtidig som fordelene med at personer med hull i CV eller funksjonsnedsettelse lettere kan få ansettelse i staten vil være store. Det gjelder både for personene det gjelder, men også for staten som vil få gleden av deres kunnskaper og ressurser.