Høyringssvar frå Statsforvaltaren i Vestland

Dato: 12.11.2021

  1. Forslag om unnatak for utlysing ved overgang frå mellombels til fast stilling.

Forslaget vil i tillegg til å forenkle tilsettingsprosessar, kunne bidra til at embetet får behalde tilsette som alt har fått ei opplæring i verksemda. Ei slik endring vil og auke attraktiviteten til mellombels stillingar og truleg føra til fleire søkjarar. Tilsetjing er ein prosess som krev mykje ressursar og alt som kan forenkla, frigjer ressursar .

Statsforvaltaren meiner forslaget i tillegg til å vere eit kostnadseffektivt tiltak, vil medverke til å behalde kompetent arbeidskraft og støttar difor opp om denne forskriftsendringa.

  1. Forslag om unntak frå utlysing ved tilsetting med lønstilskot

Som høyringsnotatet gjer greie for, er inkluderingsdugnaden eit felles samfunnsoppdrag for å få fleire i jobb. Føreslått endring ved tilsetting i mellombels stilling i inntil to år, gjere det enklare å tilsette med lønstilskot og Statsforvaltaren i Vestland ynskjer å støtte opp om retningslinjer som kan medverke til ein inkluderande rekrutteringspraksis