Høyringssvar frå OsloMet - storbyuniversitetet

Dato: 11.11.2021

Dato: 10.11.2021

Vår ref.: 21/08315

Saksbehandler: Cecilie Haugen Horn

Deres ref.: 21/3031-18

Høyring - forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten

Vi viser til høringsnotat fra KMD om endringer i forskrift til statsansatteloven.

OsloMet støtter forslag til endringer i reglene om unntak fra kravet om offentlig utlysning av ledige stillinger der en midlertidig stilling gjøres om til en fast stilling, og mener dette vil være både ressursbesparende og øke tillitten til at rekrutteringsprosessene i staten er reelle.

Videre støtter OsloMet forslaget til unntak fra offentlig utlysning ved ansettelse for inntil to år av personer som har fått innvilget lønnstilskudd fra NAV. Det er særlig viktig for denne gruppen arbeidstakere å få tid nok i en midlertidig stilling til reelt å kunne kvalifisere seg for en fast stilling. Det vil samtidig gi arbeidsgiver et insitament til å ansette personer på lønnstilskudd, da det vil gi en økt forutsigbarhet og mulighet til å tilrettelegge for kompetanseutvikling.

Med hilsen

Geir Haugstveit

HR direktør

Cecilie Haugen Horn

seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.