Høyringssvar frå Norges musikkhøgskole

Dato: 11.11.2021

Norges musikkhøgskole (NMH) takker for muligheta til å komme med synspunkter på forslag til endring i forskrift til lov om statens ansatte mv. NMH kommenterer bare det første forslaget.

NMH støtter forslaget om at statsansatte som har konkurrert seg til ei midlertidig stilling, skal kunne ansettes fast uten ny utlysning, og deler langt på vei departementets begrunnelser. NMH er også enig i at ei slik ordning bare skal kunne gjelde midlertidige ansettelser etter statsansatteloven § 9, ikke åremålsansettelser etter § 10.

Når det gjelder krav om at muligheta for fast ansettelse skal være nevnt i utlysninga, støtter NMH ikke dette. Ei slik presisering vil trolig føre til at slik mulighet nevnes, om ikke rutinemessig, så ofte som ei sikring.

Dersom man ved ansettelse etter § 9 (1) bokstav a eller e allerede på utlysningstidspunktet mener det er grunn til å tro at ansettelsen kan bli fast, svekker dette grunnlaget for i det hele tatt å ansette midlertidig. Ved midlertidig ansettelse etter § 9 (1) bokstav b der det skal vikarieres for en identifiserbar person, vil formuleringa kunne sende uheldige signaler. Etter vår mening bør man kunne ansettes fast uten ny utlysning uten at muligheta har vært eksplisitt nevnt i utlysninga. I de tilfeller der ei utlysning av ei midlertidig stilling har med ei formulering om at stillinga kan bli fast, kan det nok skape ei forventning hos søkerne, men det gir på ingen måte noen sikkerhet, og vi antar at søkermassen ikke blir påvirka av dette i nevneverdig grad. Også, eller kanskje spesielt, i de tilfellene endringa i behovet ikke kunne vært forutsett, bør det være mulig å tilby fast ansettelse til en søker som har konkurrert seg til ei midlertidig stilling uten at hun eller han må konkurrere på nytt.