Høyringssvar frå Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 09.11.2021

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 12.8.2021 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet viser til høringsnotatet s. 8, hvor det står:

Departementet ber om høyringsinstansane sitt syn på kravet om at det må vere fastsett i utlysingsteksten til den mellombelse stillinga at det er mogleg å bli fast tilsett.

Justis- og beredskapsdepartementet mener det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig med et slikt krav. Etter vårt syn vil det skje nokså automatisk at en midlertidig ansatt, som har konkurrert seg inn, vil få fast stilling uten ny utlysning, dersom vedkommende er kvalifisert. I tillegg vil det være tilfeller med allerede midlertidig ansatte som arbeidsgiver ønsker å kunne tilby fast ansettelse, men der muligheten for slik ansettelse ikke har fremgått av utlysningsteksten.

Vedlegg