Høyringssvar frå Arbeidstilsynet

Dato: 12.11.2021

Innspill til høring - forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven

Arbeidstilsynet viser til høring om forslag til to endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. Begge forslagene gjelder unntak fra kravet i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten. Arbeidstilsynet er i all hovedsak positive til forslaget og har følgende kommentarer til endringene:

Unntak fra kravet om utlysning ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting

Arbeidstilsynet stiller seg positiv til forslaget om å forskriftsfeste at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig stilling, kan ansettes fast i samme stilling uten ny utlysning. Kvalifikasjonsprinsippet jf. § 3 i statsansatteloven er ivaretatt på tidspunktet for midlertidig ansettelse ved at stillingen har vært offentlig utlyst. Vi mener det er positivt at forslaget åpner for noe mer fleksibilitet for statlige virksomheter. Virksomhetene vil spare tid og ressurser ved å slippe en ny ansettelsesprosess, og en endring vil øke muligheten for å beholde dyktige ansatte som kan utvikle seg videre i stillingen.

Det er foreslått at det skal fremgå av utlysningsteksten at det er en mulighet for fast ansettelse. Arbeidstilsynet er i utgangspunktet positive til dette og mener det vil bidra til å gjøre konkurransen så åpen som mulig. Vi mener imidlertid at det bør vurderes å ikke gjøre dette til et absolutt krav. Ved utlysning av midlertidige stillinger må alltid en av vilkårene for midlertidig ansettelse være til stede. Utgangspunktet er derfor at stillingen ikke skal være fast. Det vil i mange tilfeller være vanskelig for arbeidsgiver å på utlysningstidspunktet ta stilling til om ansettelsen kan bli fast. Dersom en arbeidsgiver opplyser om muligheten for fast ansettelse i utlysningen kun for å sikre seg at de kan benytte seg av unntaket som foreslås, vil en slik opplysning kunne ha liten effekt. Det vil også kunne gi feil inntrykk til søkere, som vil kunne forvente at det faktisk er en mulighet for fast ansettelse, uten at dette er vurdert av arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver på utlysningstidspunktet vet at stillingen kan bli fast, er vi imidlertid enig i at det er viktig at det opplyses om dette i utlysningen. Det vil kunne bidra til en utvidet søkergruppe, som igjen vil styrke kvalifikasjonsprinsippet.

Unntak fra krav om utlysning ved tilsetting med lønnstilskudd

Arbeidstilsynet er positive til forslaget om å forskriftsfeste et unntak fra kravet til utlysning ved midlertidig tilsetting med lønnstilskudd. Vi mener at forslaget vil kunne bidra til å øke mulighetene for fast jobb for målgruppen. Dersom stillingen etter to år skal utlyses fast, vil den som har vært ansatt midlertidig på lønnstilskudd kunne ha større mulighet til å konkurrere om- og fylle kravene til stillingen. I løpet av de (inntil) to årene får vedkommende tid til å vise frem hvilken kompetanse han eller hun besitter, og får reelle sjanser til å delta i arbeidslivet. Videre vil vedkommende ta med seg nyttig erfaring videre og kan stille sterkere til andre eller lignende stillinger.

Arbeidstilsynet bemerker seg at forslaget ikke er i tråd med kvalifikasjonsprinsippet, men vi mener at hensynet til inkludering og til å få flere virksomheter til å delta i inkluderingsdugnaden bør veie tyngst så lenge det har avgrenset varighet.

I forslaget er det lagt opp til at det er den statlige arbeidsgiveren som må vurdere om søkeren tilhører målgruppen for inkluderingsdugnaden. Vi mener at det bør vurderes om det allerede på søknadstidspunktet bør fremgå av f.eks. en bekreftelse fra NAV at søkeren tilhører målgruppen og at det kan være aktuelt med lønnstilskudd. Det kan bidra til å øke sjansene for inkludering ved å motivere virksomhetene. Det er uheldig om den statlige arbeidsgiveren vurderer at det blir for ressurskrevende å sette i gang en prosess med NAV for å avklare om søkeren kan få innvilget lønnstilskudd.