Høyringssvar frå Akademikerne

Dato: 10.11.2021

Endring i forskrift til statsansatteloven – unntak fra kravet om offentlig utlysning

Unntak fra utlysningsplikten ved overgang til fast stilling

Akademikerne støtter forslaget om at det skal være mulig å gjøre unntak fra utlysningsplikten ved overgang fra midlertidig til fast stilling på visse vilkår. Kvalifikasjonsprinsippet er viktig å videreføre og slik forslaget er utformet mener Akademikerne at dette er ivaretatt. Det kan være en utfordring at konkurransen blir svakere der en stilling er lyst ut som midlertidig enn der den er lyst ut som fast. Vilkåret om at muligheten for fast stilling skal være en del av utlysningsteksten bidrar til å gjøre denne utfordringen mindre.

Akademikerne mener fordelene med departementets forslag er større enn ulempene. Det er en gjentakende tilbakemelding at ansettelser fra midlertidig til fast stilling preges av skinnprosesser, der utlysningene er skreddersydd for den som innehar den midlertidige stillingen. Det er ingen tjent med. Vi mener at departementets forslag på dette punktet vil være ressursbesparende, både for arbeidsgivere og for søkere.

Muligheten for fast ansettelse senere vil etter vårt syn også kunne bidra til en mer kompetent søkermasse for stillingene enn en ren midlertidig stilling uten mulighet for fast stilling. Staten trenger høyt kompetent arbeidskraft. Tiltak som kan virke kompetansehevende ser vi på som positivt, både for statlige virksomheter og for befolkningen som skal benytte statlige tjenester.

Administrative ansettelser

Det er viktig for Akademikerne at administrative ansettelser ikke er en del av forslaget. Vi støtter derfor departementets forslag om å holde disse ansettelsene utenom. En ordning der administrativt ansatte kan gå over til fast stilling vil bidra til å undergrave kvalifikasjonsprinsippet.

Lederstillinger

Akademikerne er enig i at lederstillinger står i en særstilling med tanke på konkurranse om stillingene. Vi støtter departementets forslag om at disse stillingene skal være unntatt fra muligheten til å gå over i fast stilling.

Unntak for ansettelser med lønnstilskudd

Akademikerne støtter også departementets forslag om at det skal være mulig å gi unntak fra reglene om utlysning der det gis lønnstilskudd til stillingen. Vi er enige i at det kan være hensiktsmessig å la arbeidsgiver og NAV få større spillerom til å ansette arbeidstakere på tiltak. Det foreslåtte unntaket kan bidra til at flere får sjansen til å komme ut i arbeidslivet og skaffe seg verdifull arbeidserfaring. Vi mener det er viktig at staten som arbeidsgiver tar ansvar i inkluderingsdugnaden, og støtter opp om forslag som kan bidra til dette. Etter vårt syn vil omfanget av denne typen stillinger være såpass begrenset at det ikke utfordrer kvalifikasjonsprinsippet i nevneverdig grad.

Fast stilling må fortsatt være hovedregelen

Akademikerne understreker at fast stilling fortsatt er hovedregelen i statsansatteloven. Muligheten for å ansette midlertidig med mulighet for å gå over i fast stilling senere må ikke kunne tolkes slik at adgangen til midlertidig ansettelser er utvidet. Disse stillingene må ikke erstatte det som nå ville vært faste stillinger.